ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Infobox Person
{{ผู้นำประเทศ
| name = '''ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน'''
| image = ประดิษฐ์_ปัญจวีณิน.jpg
| caption =
| order = ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2499|3|13}}
| primeminister =
| birth_place = [[ประเทศไทย]]
| predecessor =
| successor death_date =
| death_place =
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2499|3|13}}
| residence =
| birth_place = [[ประเทศไทย]]
| known_for = แพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
| death_place =
| party employer =
| occupation = แพทย์, อาจารย์
| spouse = นางวริยา ปัญจวีณิน
| religionheight = [[พุทธ]]
| signatureterm =
| footnotesparents =
| spouse = นางวริยา ปัญจวีณิน
| children =
| relatives =
| signature =
| website =
| footnotes =
}}
 
* [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น[[มหาวชิรมงกุฏ]] (ม.ว.ม.) [[พ.ศ. 2554]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/024/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔ [รวมทั้งสิ้น ๑๐,๑๒๑ ราย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔]]</ref>
* [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 2nd Class upper (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]] ชั้น[[ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]] ฝ่ายหน้า (ท.จ.ว.) [[พ.ศ. 2550]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/B/006/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑๒๒ ราย)]</ref>
 
* [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น[[ประถมาภรณ์ช้างเผือก]] (ป.ช.) [[พ.ศ. 2549]]<ref>
[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/B/023/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๗,๕๗๕ ราย)]</ref>
* [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น[[ประถมาภรณ์มงกุฎไทย]] (ป.ม.) [[พ.ศ. 2546]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2546/B/019V001/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖]]</ref>
* [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 2nd Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น[[ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก]] (ท.ช.) [[พ.ศ. 2544]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00014615.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล)]</ref>
* [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 2nd Class lower (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]] ชั้น[[ทุติยจุลจอมเกล้า]] ฝ่ายหน้า (ท.จ.) [[พ.ศ. 2544]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00014791.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]</ref>
* [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 3rd Class upper (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]] ชั้น[[ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]] ฝ่ายหน้า (ต.จ.ว.) [[พ.ศ. 2541]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/B/008/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑)]</ref>
* [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 2nd Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น[[ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย]] (ท.ม.) [[พ.ศ. 2540]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/B/002V010/114.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล)]</ref>
* [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 3rd Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น[[ตริตาภรณ์มงกุฎไทย]] (ต.ม.) [[พ.ศ. 2539]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/B/004V010/99.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์(ทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล)]</ref>
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม