ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศแคนาดา"

ประเทศแคนาดา ประกอบด้วยรัฐ 10 รัฐ และดินแดน 3 แห่ง และปกครองในระบอบ[[ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ]] โดยมี[[สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2]]เป็นพระประมุขสูงสุด แคนาดาเป็นประเทศที่ใช้ภาษาทางการ 2 ภาษาทั้งในระดับประเทศและใน[[รัฐนิวบรันสวิก]] ภาษาทางการ 2 ภาษานั้นคือ [[ภาษาอังกฤษ]]และ[[ภาษาฝรั่งเศส]] และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แคนาดาเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเป็นประเทศอุตสาหกรรม มีเศรษฐกิจที่หลากหลาย ซึ่งพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และพึ่งพาการค้าขาย โดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่แคนาดามีความสัมพันธ์อันยาวนานและสลับซับซ้อน
 
== ประวัติศาสตร์ ==.......
 
ฝรั่งเศสได้เข้ายึดครองแคนาดาฝั่งตะวันออกในปี [[พ.ศ. 2077]] (ค.ศ. 1534) และได้เริ่มตั้งถิ่นฐานในปี [[พ.ศ. 2147]] (ค.ศ. 1604) ปัญหาความขัดแย้งระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษเกิดขึ้นในปี [[พ.ศ. 2256]] (ค.ศ. 1713) อันเนื่องจากเหตุผลด้านการประมงและการค้าขนสัตว์ ซึ่งในที่สุดดินแดนแคนาดาก็ตกเป็นของอังกฤษ
 
ผู้ใช้นิรนาม