ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชนิดของคำ"

โลกไม่ได้มีแต่ภาษาอังกฤษ +เหมาะกับตำรามากกว่า
(โลกไม่ได้มีแต่ภาษาอังกฤษ +เหมาะกับตำรามากกว่า)
'''ชนิดของคำ''' ในทาง[[ไวยากรณ์]] เป็นการแบ่งประเภทของคำในทาง[[ภาษาศาสตร์]]
'''ชนิดของคำ''' (Part of Speech) หรือ '''ชนิดของคำพูด''' หรือ '''ส่วนแห่งคำพูด''' คำภาษาอังกฤษทุกคำที่เราพูดหรือเขียนอยู่ทุกวันนี้จะต้องเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของ Part of Speech
 
ตั้งแต่ 2 สหัสวรรษก่อนคริสตกาล มีการจำแนกคำออกเป็นแปดประเภทใน ''Art of Grammar'' (Τέχνη Γραμματική) ได้แก่
Part of Speech แบ่งออกเป็น 8 ชนิด คือ
 
# [[Noun]] (นาม)
# [[Pronoun]] (สรรพนาม)
# [[Verb]] (กริยา)
# [[Adverb]] (คำวิเศษณ์ หรือ กริยาวิเศษณ์)
# [[Adjective]] (คุณศัพท์)
# [[Preposition]] (บุพบท)
# [[Conjunction]] (สันธาน)
# [[Interjection]] (อุทาน)
 
 
'''1.1 Noun''' แปลว่า '''ชื่อ''' คือ คำที่ใช้เรียกชื่อ คน, สัตว์, สิ่งของ, สถานที่, คุณสมบัติหรือคุณค่าต่าง ๆ เช่น
 
คน : Jane, Sombat, Reagan, Sulaiman, Wilai
 
สัตว์ : Dog, Monkey, Cat, Snake, Elephant
 
สิ่งของ : Radio, Table, Chair, Desk, Pencil
 
สถานที่ : Hospital, Town, Club, School, Office
 
คุณสมบัติหรือคุณค่า : Wisdom, Goodness, Truth
 
 
'''2.2 Pronoun''' แปลว่า '''สรรพนาม''' คือ คำที่ใช้เรียกแทน noun หรือชื่อ คน, สัตว์, สิ่งของ, สถานที่, คุณสมบัติหรือคุณค่าต่าง ๆ เช่น
 
We, You, He, She, It, They
 
Who, These, Each, One
 
 
'''3.3 Verb''' แปลว่า '''กริยา''' คือ คำหรือกลุ่มคำที่เป็นการแสดงออกของประธาน หรือ แสดงภาวะของประธาน เช่น
 
have, do, read, wash, will have been seen
 
 
'''4.4 Adverb''' แปลว่า '''คำวิเศษณ์ หรือ กริยาวิเศษณ์''' คือ คำที่ทำหน้าที่ขยาย Verb, ขยาย Adjective และขยาย Adverb ด้วยกันเอง เพื่อให้เนื้อความของประโยคนั้น ๆ ชัดเจนยิ่งขั้น เช่น
 
well (ดี)
 
slowly (อย่างช้า)
 
hard (ลำบาก, หนัก)
 
soon (ในไม่ช้า)
 
 
'''5.5 Adjective''' แปลว่า '''คุณศัพท์''' คือ คำหรือกลุ่มคำที่ช่วยทำให้ Noun หรือ Pronoun มีความหมายมากขึ้นหรือชัดเจนขึ้น เช่น
 
higher income (รายได้สูงขึ้น)
 
Net price (ราคาขาดตัว)
 
A beautiful girl is wanted by everyone. (ผู้หญิงสวยเป็นที่ต้องการของทุกคน)
 
 
'''6.6 Preposition''' แปลว่า '''บุพบท''' คือ คำที่ใช้เชื่อม Noun และ Pronoun เข้ากับคำอื่น ๆ ที่อยู่ในประโยค ทั้งนี้เพื่อให้ใจความของประโยคกลมกลืนสละสลวยขึ้น เช่น
 
in, on, at, by, from, toward, into
 
Tom is in the office. (ทอมอยู่ในออฟฟิซ)
 
We are from Malaysia by plane. (พวกเรามาจากประเทศมาเลเซียโดยทางเครื่องบิน)
 
 
'''7.7 Conjuction''' แปลว่า '''สันธาน''' คือ คำที่ใช้เชื่อมคำต่อคำ (Word), วลี (Phrases), หรือ ประโยค (Clauses) ต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เช่น
 
and, or, but, nor, since, althoug, while
 
She plays but I study (เธอเล่นแต่ฉันเรียน)
 
 
'''8.8 Interjection''' แปลว่า '''อุทาน''' คือ คำที่เราพูดออกมาด้วยอารมณ์หรือความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาจากจิตใจ ซึ่งจะอุทานออกมาเป็นคำเดียวก็ได้ หรือ เป็นประโยคก็ได้ เช่น
 
Ah (อ้า)
 
Nonsense (เหลวไหลน่า)
 
What a sad thing it is (มันเป็นสิ่งที่เศร้าใจแท้ ๆ)
 
[[หมวดหมู่:ชนิดของคำ]]