ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"

ปรับแก้ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
(ย้อนการแก้ไขที่ 4927775 สร้างโดย Oommaharuai (พูดคุย) vandal)
(ปรับแก้ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา)
ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
คอ.บ.รายวิชาจะเน้นไปที่การสอน แต่ ทล.บ.จะไม่มีวิชาที่เกี่ยวกับการสอน แต่จะเน้นหนักไปทางวิชาชีพ
 
* [http://edt.kmutt.ac.th/ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา] รับนักศึกษาปี 2552 เป็นปีสุดท้าย นักศึกษาที่รับนักศึกษาเข้ามาศึกษาในภาคนี้มา จากการสอบตรงของ นศ.ที่จบปวส.ปี2 นั้นเอง โดยภาควิชานี้ครบรอบ 20 ปีแล้ว (เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553)
(เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553) เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (วททล.บ.) หลักสูตร 4 ปี ใน 2 สาขาวิชา ดังนี้
* '''สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน'''เป็นสาขาวิชาที่ได้ถูกปรับเปลี่ยนมาจาก หลักสูตร ครุศาสตร์เทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความครอบคลุมทางด้านของสื่อสารมวลชน,เทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อใหม่ (NewMedia) มากยิ่งขึ้น โดยเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) นักศึกษารุ่นแรกมีจำนวนทั้งสิ้น 46 คน ซึ่งมาจากการสอบตรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ปี3 ปัจจุบันมีหลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรเทคโนโลยีการเรียนรู้ และสื่อสารมวลชน รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา
 
'''เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลวท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ใน 2 สาขาวิชา ดังนี้'''
* '''สาขาวิชาเทคนิคการพิมพ์'''โดย ภาควิชาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
* '''สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน'''เป็นสาขาวิชาที่ได้ถูกปรับเปลี่ยนมาจากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความครอบคลุมทางด้านของสื่อสารมวลชนมากยิ่งขึ้น โดยเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) นักศึกษารุ่นแรกมีจำนวนทั้งสิ้น 46 คน ซึ่งมาจากการสอบตรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือ ปวช.ปี3
* '''สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย'''
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ดังนี้
* '''สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์''' :เป็นหลักสูตรที่รองรับการขยายตัวทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมการพิมพ์ และการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ ควรมีความถนัดในสาขา วิชาเคมี และฟิสิกส์ เพื่อนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ทางการพิมพ์ บัณฑิตที่ สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ความสามารถด้านการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างดี
เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ใน 2 สาขาวิชา ดังนี้
* '''สาขาวิชาเทคนิคการพิมพ์'''
* '''[http://cit.kmutt.ac.th/ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย]'''
* '''โครงการร่วมบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีมีเดียและมีเดียอาตส์'''
 
* '''[http://cit.kmutt.ac.th/ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย]''' สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรในสาขาวิชาดังกล่าวให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต และปัจจุบัน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย เปิดสอนเฉพาะในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
 
นอกจากนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยียังได้จัดทำ
เปิดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตร 4 ปีใน 1 สาขาวิชา ดังนี้
* '''โครงการร่วมบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีมีเดียและมีเดียอาตส์'''
'''เปิดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตร 4 ปีใน 1 สาขาวิชา ดังนี้'''
* '''สาขาวิชามีเดียอาตส์''' :เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถทางปัญญาแห่งศาสตร์ทางศิลปะและการออกแบบที่เน้นทางด้าน แอนิเมชัน ด้านเทคนิคภาพเพื่อการผลิตภาพยนตร์ และด้านการถ่ายภาพถ่าย ดิจิทัลและการออกแบบกราฟิก ตลอดจนปลูกฝังให้มีการนำเอาคุณธรรม และ จริยธรรมของสังคมและบุคคลมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตผลงาน
* '''สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย'''
 
โครงการปริญญาเอกร่วม [http://www.lit.fiet.kmutt.ac.th/ หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี] หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
ชื่อปริญญา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี)
ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี)โดยเป็นหลักสูตรของคณะฯ โดยภาควิชาต่างๆ ร่วมกัน โดยมี รศ.จริยา เหนียนเฉลย เป็นประธานหลักสูตร คนปัจจุบัน
 
=== [http://www.arch.kmutt.ac.th/ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ] ===
ผู้ใช้นิรนาม