ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เชิงเทียน"

เพิ่มเนื้อหาอ้างอิงจำเป็นประเภทลิงก์ภายใน
(เพิ่มเนื้อหาจำเป็น)
(เพิ่มเนื้อหาอ้างอิงจำเป็นประเภทลิงก์ภายใน)
{{ขาดความสำคัญ}}
[[File:เชิงเทียน.jpg||left|211px|Candle Strick]]'''เชิงเทียน''' หรือที่วาง[[เทียน]] หมายถึง เครื่องตั้งเป็นฐานที่สร้างไว้สำหรับตั้งจุดเทียน สำหรับจุดตั้งเทียนหลายเล่ม เรียก สัตตภัณฑ์<ref>อ้างถึงความหมายแห่งภูเขา และธรรมะ ๗ อย่าง''(www.openbase.in.th/node/6843)''</small></ref><ref>''[[สัตตภัณฑ์]] บางแห่งเรียก สัตตบริภัณฑ์''</ref> {{th|สัตตภัณฑ์|ล้านนา}} เป็นคำในภาษาไทยล้านนาหมายถึง “''เชิงเทียนที่ใช้ในการบูชาพระประธานในวิหาร''” โดยทั่วไป สัตตภัณฑ์มี ๒ รูปแบบ แบบที่หนึ่ง ใช้ตั้งเทียนมากกว่า ๗ เล่ม แบบที่สอง ใช้สำหรับตั้งเทียน ๗ เล่ม ทั้ง ๒ แบบเหมือนกัน คือ เป็นที่สำหรับปักเทียนในตำแหน่งลดหลั่นต่างกัน มีหลายแบบ เชิงเทียนส่วนใหญ่ทำจาก[[ทองเหลือง]] เชิงเทียนเป็นสัญลักษณ์แทนความหมาย ที่ตั้งแห่งแสงและสติปัญญา เชิงเทียน ๗ ฐาน เป็นสัญลักษณ์ (lang:''Menorah'')[[ศาสนายิว]][[File:Menorah7a.png|right|thumb|สัตตบริภัณฑ์<ref>''บางแห่งเรียก สัตตบริภัณฑ์''</ref>ในศาสนายิว]]
:'''การจุดเทียนบูชา'''
การจุดเทียนบูชา<ref>การจุดธูปสามดอก หมายถึง พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาคุณ ของพระพุทธเจ้า</ref> ตามปกติจะจุดเทียนบูชาเพียงคู่เดียวคือคู่ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะหมู่ตัวเดียวกับกระถาง[[ธูป]] (ส่วนเทียนที่ตั้งอยู่โต๊ะหมู่ตัวอื่นถือเป็นการตั้งประดับไม่ต้องจุดแต่ถ้าผู้จัดพิธีมีความประสงค์จะให้จุดก็จุดได้) การจุดเทียนให้จุดเทียนเล่มขวาพระหัตถ์ของ[[พระพุทธรูป]]ก่อนแล้วจึงจุดเทียนเล่มที่ตั้งอยู่ด้านซ้ายพระหัตถ์ของพระพุทธรูป ความหมายของเทียน ๒ เล่ม คือ เล่มขวาพระหัตถ์ของพระพุทธรูปหมายถึง[[พระธรรม]] ซึ่งพระพุทธองค์ได้ให้ความสําคัญกับพระธรรมที่เป็นเครื่องคุ้มครองโลก ซึ่งในขณะจุดเทียนเล่มขวาพระหัตถ์ของพระพุทธรูปให้ผู้จุดตั้งจิตภาวนา ระลึกว่า “''ข้าพเจ้าจะประพฤติปฏิบัติธรรมที่เป็นกุศล''” และเมื่อจุดเทียนเล่มซ้ายพระหัตถ์ซึ่งหมายถึง[[พระวินัย]]ผู้จุดพึงตั้งจิตภาวนา ระลึกว่า“''ข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีวินัยในตนเอง''”
ตัวเดียวกับกระถางธูป (ส่วนเทียนที่ตั้งอยู่โต๊ะหมู่ตัวอื่นถือเป็นการตั้งประดับไม่ต้องจุดแต่
ถ้าผู้จัดพิธีมีความประสงค์จะให้จุดก็จุดได้) การจุดเทียนให้จุดเทียนเล่มขวาพระหัตถ์ของ
พระพุทธรูปก่อนแล้วจึงจุดเทียนเล่มที่ตั้งอยู่ด้านซ้ายพระหัตถ์ของพระพุทธรูป ความหมาย
ของเทียน ๒ เล่ม คือ เล่มขวาพระหัตถ์ของพระพุทธรูปหมายถึงพระธรรม ซึ่งพระพุทธ
องค์ได้ให้ความสําคัญกับพระธรรมที่เป็นเครื่องคุ้มครองโลก ซึ่งในขณะจุดเทียนเล่มขวา
พระหัตถ์ของพระพุทธรูปให้ผู้จุดตั้งจิตภาวนา ระลึกว่า “ข้าพเจ้าจะประพฤติปฏิบัติธรรมที่เป็น
กุศล” และเมื่อจุดเทียนเล่มซ้ายพระหัตถ์ซึ่งหมายถึงพระวินัยผู้จุดพึงตั้งจิตภาวนา ระลึกว่า
“ข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีวินัยในตนเอง”
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
ผู้ใช้นิรนาม