ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กาย"

เพิ่มขึ้น 32 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* เสถียร โพธินันทะ.ปรัชญามหายาน.กรุงเทพ ฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย,2541.
* อภิชัย โพธิประสิทธิศาสตร์.พระพุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพ ฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย,2539.
* [[พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)]],. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ ,. หน้าพิมพ์ครั้งที่ 1711,2551
 
[[หมวดหมู่:ศาสนาพุทธ]]
168

การแก้ไข