ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์"

(เป็นอะไรกับตรงนี้ คอยแก่งแย่งกันเอาขึ้นเอาลง ทั้งที่ไม่ได้สื่ออันดับอะไรทั้งสิ้น)
; กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐบาล
<!-- ให้เรียงตามลำดับอักษรไทย เพื่อไม่ต้องแก่งแย่งชิงดีกัน และรายชื่อนี้ไม่ได้สื่อความดีเด่นอันใด -->
* [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
* [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
* [[มหาวิทยาลัยทักษิณ]]
* [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* [[มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
* [[มหาวิทยาลัยบูรพา]]
ผู้ใช้นิรนาม