ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์"

เป็นอะไรกับตรงนี้ คอยแก่งแย่งกันเอาขึ้นเอาลง ทั้งที่ไม่ได้สื่ออันดับอะไรทั้งสิ้น
(เป็นอะไรกับตรงนี้ คอยแก่งแย่งกันเอาขึ้นเอาลง ทั้งที่ไม่ได้สื่ออันดับอะไรทั้งสิ้น)
=== การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา ===
ผู้เป็นนักศึกษาในสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาต้องเป็น
# ผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จาก[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] และ [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
# ผู้ที่ได้ศึกษาวิชานิติศาสตร์ในสถาบันอื่น ในหรือนอกประเทศไทย และสอบไล่ได้ตามมาตรฐานซึ่งคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เทียบให้ไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะดังกล่าว ใน (1) ซึ่งในทางปฏิบัติ คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ได้เทียบระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับรองมาตรฐานการศึกษาแล้ว
คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อนุมัติสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถสอบเนติบัณฑิตได้ ดังนี้<ref> [http://www.thaibar.thaigov.net/Service/stu_regis.htm รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เนติบัณฑิตยสภารับรองในปัจจุบัน] </ref>
 
{{บน}}
(1) ผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จาก[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] และ [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
 
; กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐบาล
(2) ผู้ที่ได้ศึกษาวิชานิติศาสตร์ในสถาบันอื่น ในหรือนอกประเทศไทย และสอบไล่ได้ตามมาตรฐานซึ่งคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เทียบให้ไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะดังกล่าว ใน (1) ซึ่งในทางปฏิบัติ คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ได้เทียบระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับรองมาตรฐานการศึกษาแล้ว
<!-- ให้เรียงตามลำดับอักษรไทย เพื่อไม่ต้องแก่งแย่งชิงดีกัน และรายชื่อนี้ไม่ได้สื่อความดีเด่นอันใด -->
* [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
* [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
* [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
* [[มหาวิทยาลัยทักษิณ]]
* [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* [[มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
* [[มหาวิทยาลัยบูรพา]]
* [[มหาวิทยาลัยพะเยา]]
* [[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]]
* [[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]]
* [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
* [[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]]
* [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]]
* [[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]]
 
; กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
<!-- ให้เรียงตามลำดับอักษรไทย เพื่อไม่ต้องแก่งแย่งชิงดีกัน และรายชื่อนี้ไม่ได้สื่อความดีเด่นอันใด -->
* [[มหาวิทยาลัยกรุงเทพ]]
* [[มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี]]
* [[มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น]]
* [[มหาวิทยาลัยเกริก]]
* [[มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต]]
* [[มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา]]
* [[มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น]]
* [[มหาวิทยาลัยณิวัฒนา]]
* [[มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์]]
* [[มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่]]
* [[มหาวิทยาลัยปทุมธานี]]
* [[มหาวิทยาลัยพายัพ]]
* [[มหาวิทยาลัยภาคกลาง]]
* [[มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]]
* [[มหาวิทยาลัยโยนก]]
* [[มหาวิทยาลัยรังสิต]]
* [[มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]]
* [[มหาวิทยาลัยราชธานี]]
* [[มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล]]
* [[มหาวิทยาลัยศรีปทุม]]
* [[มหาวิทยาลัยสยาม]]
* [[มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย]]
* [[มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ]]
* [[มหาวิทยาลัยหาดใหญ่]]
* [[มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ]]
* [[มหาวิทยาลัยอีสาน]]
* [[มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย]]
* [[มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์]]
 
คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อนุมัติสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถสอบเนติบัณฑิตได้ ดังนี้<ref> [http://www.thaibar.thaigov.net/Service/stu_regis.htm รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เนติบัณฑิตยสภารับรองในปัจจุบัน] </ref>
{{บน}}
* '''กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐบาล'''
** [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
** [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
** [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
** [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
** [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
** [[มหาวิทยาลัยทักษิณ]]
** [[มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
** [[มหาวิทยาลัยบูรพา]]
** [[มหาวิทยาลัยพะเยา]]
** [[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]]
** [[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]]
** [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
** [[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]]
** [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]]
** [[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]]
* '''กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน'''
** [[มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี]]
** [[มหาวิทยาลัยสยาม]]
** [[มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์]]
** [[มหาวิทยาลัยศรีปทุม]]
** [[มหาวิทยาลัยกรุงเทพ]]
** [[มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์]]
** [[มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล]]
** [[มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต]]
** [[มหาวิทยาลัยพายัพ]]
** [[มหาวิทยาลัยเกริก]]
** [[มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ]]
** [[มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น]]
** [[มหาวิทยาลัยภาคกลาง]]
** [[มหาวิทยาลัยราชธานี]]
** [[มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย]]
** [[มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]]
** [[มหาวิทยาลัยรังสิต]]
** [[มหาวิทยาลัยณิวัฒนา]]
** [[มหาวิทยาลัยโยนก]]
** [[มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย]]
** [[มหาวิทยาลัยหาดใหญ่]]
** [[มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]]
** [[มหาวิทยาลัยปทุมธานี]]
** [[มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา]]
** [[มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่]]
** [[มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ]]
** [[มหาวิทยาลัยอีสาน]]
** [[มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น]]
{{กลาง}}
* '''กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ'''
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง]]
* '''กลุ่มวิทยาลัย'''
** [[วิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์)]]
** [[วิทยาลัยศรีโสภณ]]
** [[วิทยาลัยบัณฑิตพิษณุโลก]]
** [[วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร]]
** [[วิทยาลัยทองสุข]]
** [[วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก]]
** [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
** [[วิทยาลัยตาปี]]
** [[วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี]]
** [[วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย]]
** [[วิทยาลัยนครราชสีมา]]
** [[วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา วิทยาเขตศีรษะเกษ]]
** [[วิทยาลัยราชพฤกษ]]
** [[วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา วิทยาเขตระยอง]]
* '''กลุ่มมหาวิทยาลัยต่างประเทศ'''
** [[University of Kent at Canterbury]]
** [[Melbourne University]]
** [[University of Oxford]]
** [[University of Bristol]]
** [[Michigan State University]]
** [[Durham University ]]
** [[Université de Tours]]
** [[University of Fulda]]
** [[The London School of Economics (LSE)]]
** [[Université Jean Moulin Lyon 3]]
** [[University of Hannover]]
** [[Pierre Mendes France University]]
** [[University College London]]
** [[McGill University]]
** [[University of Louisville]]
{{ล่าง}}
 
; กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ข้อมูล เนติบัณฑิตยสภา ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง]]
 
; กลุ่มวิทยาลัย
* [[วิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์)]]
* [[วิทยาลัยศรีโสภณ]]
* [[วิทยาลัยบัณฑิตพิษณุโลก]]
* [[วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร]]
* [[วิทยาลัยทองสุข]]
* [[วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก]]
* [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
* [[วิทยาลัยตาปี]]
* [[วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี]]
* [[วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย]]
* [[วิทยาลัยนครราชสีมา]]
* [[วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา วิทยาเขตศีรษะเกษ]]
* [[วิทยาลัยราชพฤกษ]]
* [[วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา วิทยาเขตระยอง]]
 
; กลุ่มมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
* [[University of Kent at Canterbury]]
* [[Melbourne University]]
* [[University of Oxford]]
* [[University of Bristol]]
* [[Michigan State University]]
* [[Durham University ]]
* [[Université de Tours]]
* [[University of Fulda]]
* [[The London School of Economics (LSE)]]
* [[Université Jean Moulin Lyon 3]]
* [[University of Hannover]]
* [[Pierre Mendes France University]]
* [[University College London]]
* [[McGill University]]
* [[University of Louisville]]
 
{{ล่าง}}
 
=== หลักสูตรการเรียนการสอน ===
38,884

การแก้ไข