ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมการของลอนดอน"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  8 ปีที่แล้ว
เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ป้ายระบุ: เพิ่มลิงก์ข้ามภาษา
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ในปี 1935 พี่น้องตระกูล London (F.London และ H.London. 1935) เป็นผู้ที่นำเสนอแบบจำลองแบบ Phenomenological theory ที่สามารถอธิบายตัวนำยวดยิ่งได้ประสบความสำเร็จมากในช่วงนั้น ซึ่งสามารถใช้อธิบายปรากฎการณ์ปรากฏการณ์ไมส์เนอร์ได้ดี ทั้งสองได้นำเสนอการประยุกต์ใช้สมการแมกเวลล์ในระบบของตัวนำยวดยิ่ง โดยกำหนดให้การนำไฟฟ้าในตัวนำยวดยิ่งเกิดจาก superelectrons ที่มีสมบัติแบบของไหลจินตภาพกล่าวคือจะเป็นที่ incompressible และ nonviscous และสาใรถคำนวณหาค่าของสนามแม่เหล็ก B และความหนาแน่นกระไฟฟ้า J ในตัวนำยวดยิ่ง ตามสมการ
 
∇<sup>2</sup> B= B/ λ<sub>L</sub><sup>2</sup> ) และ ∇<sup>2</sup> J= J/ λ<sub>L</sub> <sup>2</sup> ....... (1)
405,185

การแก้ไข