เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:เปรียญธรรม ๓ ประโยค ไปยัง หมวดหมู่:เปรียญธรรม 3 ประโยค
[[หมวดหมู่:พระราชาคณะชั้นธรรม|กโศาจารย์]]
[[หมวดหมู่:ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาพุทธ]]
[[หมวดหมู่:เปรียญธรรม 3 ประโยค]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
133,625

การแก้ไข