ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปรียญธรรม 3 ประโยค"

เปลี่ยนไปใช้เลขอารบิก
(Aristitleism ย้ายหน้า เปรียญธรรม ๓ ประโยค ไปยัง เปรียญธรรม 3 ประโยค ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ไม่ได้เป็น...)
(เปลี่ยนไปใช้เลขอารบิก)
[[ไฟล์:พัดยศเปรียญธรรม ๓ ประโยค.jpg|thumb|พัดยศเปรียญธรรม 3 ประโยค]]
 
'''เปรียญธรรม 3 ประโยค''' '' (ชื่อย่อ ป.ธ.3) '' เป็นระดับชั้นการศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย เรียก[[พระภิกษุ]]ผู้สอบไล่ได้ในชั้นนี้ว่า '''"[[พระมหา]]"''' และ[[สามเณร]]ว่า '''"[[สามเณรเปรียญ]]"''' [[กระทรวงศึกษาธิการ]]เทียบวุฒิผู้สอบได้ในชั้นนี้ให้เทียบเท่า[[มัธยมศึกษาตอนต้น]]<ref>[http://www.ago.go.th/interest_law/sub/sub1/sub1_๕๕55.html พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗2527]</ref> คณะสงฆ์เคยมีการขอให้ปรับวุฒิผู้สอบไล่ได้ชั้นนี้ให้เทียบเท่าระดับ[[ปริญญาตรี]] แต่ไม่ได้รับการตอบรับจากผู้เกี่ยวข้อง แต่เปรียญธรรม 3 ประโยค ก็ยังเป็นที่นับถือกันโดยพฤตินัยในวงการคณะสงฆ์ไทยว่าผู้สอบได้ในชั้นนี้เป็น "ปริญญาตรี" ของฝ่ายคณะสงฆ์ หรือเปรียบได้กับคฤหัสถ์ผู้สอบไล่ได้ปริญญาบัณฑิตของฝ่ายฆราวาส โดยผู้สอบได้ในชั้นนี้จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ]] โปรดฯ ทรงตั้งให้เป็น[[เปรียญ]] ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตร พัดเปรียญธรรม 3 ประโยค
 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในชั้น '''"เปรียญธรรม 3 ประโยค"''' นั้น แบ่ง
รายวิชาที่[[สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง]]กำหนดให้[[พระภิกษุ]][[สามเณร]]สอบไล่เพื่อผ่านในชั้นนี้ได้เป็น 4 วิชา คือ วิชาไวยากรณ์, วิชาแปล[[ภาษาบาลี|มคธ]]เป็นไทย, วิชาสัมพันธ์ไทย และวิชาบุรพภาค <ref name="หอมรดกไทย">[http://www.heritage.thaigov.net/religion/misc/study2.htm การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สมัยปัจจุบัน จากหอมรดกไทย]</ref>
 
== หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีในชั้นเปรียญธรรม 3 ประโยค ==
 
ในชั้นนี้ แม่กองบาลีสนามหลวง กำหนดวิชาในการศึกษาไว้ 4 วิชา คือ
 
=== วิชาบาลีไวยากรณ์ ===
 
ใช้หนังสือบาลีไวยากรณ์ 4 เล่ม ในชั้นประโยค 1 - 2 <ref name="หอมรดกไทย"/>
 
'''การสอบไล่ประเภทสอบถามความจำและความเข้าใจประกอบกัน 7 ข้อ'''
 
=== วิชาแปลมคธเป็นไทย ===
 
'''วิชาแปลมคธเป็นไทย''' คือ วิชาแปล[[ภาษาบาลี]]เป็น[[ภาษาไทย]] โดยในชั้นนี้กำหนดเป็น '''แปลโดยพยัญชนะและอรรถ''' ให้ฝึกการแปลภาษาบาลีจากหนังสือ '''อรรถกถาธรรมบท''' (ธมฺมปทฏ{{ฐ}}กถา)<ref>คณะกรรมการแผนกตำรา. มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระธัมมปทัฏ{{ฐ}}กถาแปลภาค 1-8. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘2528.</ref>
 
==== การศึกษาวิชาแปลมคธเป็นไทย ====
[[ไฟล์:ธมฺมปทฏฐกถา สตฺตโม ภาโค.jpg|thumb|ปกหนังสืออันเป็นที่คุ้นตาของนักเรียนบาลี "ธมฺมปทฏ{{ฐ}}กถา สตฺตโม ภาโค" ''' หนึ่งในหลักสูตรวิชาแปลมคธเป็นไทยในชั้นประโยค ป.ธ. 3''' และ วิชาแต่งไทยเป็นมคธในชั้น เปรียญธรรม 6 ประโยค]]
 
ใช้หนังสืออรรถกถาธรรมบท 4 เล่ม คือ
<ref>[http://www.learntripitaka.com/Theology2.html หนังสือหมวดเปรียญธรรม ประโยค 1 ถึง 9 ]</ref>
* ธมฺมปทฏฺ{{ฐ}}กถา (ปญฺจโม ภาโค - ภาคห้า)
* ธมฺมปทฏฺ{{ฐ}}กถา (ฉฏฺโ{{ฐ}} ภาโค - ภาคหก)
==== การสอบไล่วิชาแปลมคธเป็นไทย ====
 
แบ่งข้อสอบในวิชานี้ออกเป็น 2 ชั้นคือ
 
* '''แปลโดย[[ความหมายโดยพยัญชนะ|พยัญชนะ]]'''
* '''แปลโดยอรรถะ'''
 
การตรวจข้อสอบ กำหนดจากเกณฑ์การทำข้อสอบผิด หากผิดมากกว่า ๑๘18 คะแนนขึ้นไป ถือว่าตกในวิชานี้
 
* '''ผิดศัพท์''' แปลผิดคำศัพท์ ปรับผิด 2 คะแนน
* '''ผิดสัมพันธ์''' ปรับผิด 3 คะแนน
* '''ผิดประโยค''' แปลเรียงรูปประโยคผิด ประธานและกรรมไม่สอดคล้องกัน ปรับผิด 6 คะแนน (หากผิด 2 ประโยค ถือว่าตก) <ref>[http://www.watpaknam.org/pali_download/panha_p2-5y๕๐50.pdf ตัวอย่างปัญหา-เฉลยบาลีสนามหลวง ประโยค 1-2 - ป.ธ.5 ปี ๒๕๕๐2550]</ref>
 
=== วิชาสัมพันธ์ไทย ===
[[ไฟล์:Graduate in Siam Buddhist theology degree (1910).jpg|thumb|left|100px|ประกาศนียบัตรตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ปี พ.ศ. ๒๔๕๓2453]]
{{โครงส่วน}}
 
==== การศึกษาวิชาสัมพันธ์ไทย ====
 
ใช้หนังสือธัมมปทัฏ{{ฐ}}กถา 4 เล่ม เหมือนวิชาแปลมคธเป็นไทย
 
==== การสอบไล่วิชาสัมพันธ์ไทย ====
 
 
== หลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์สอบไล่ในชั้นเปรียญธรรม 3 ประโยค ==
 
พระภิกษุสามเณรที่มีสิทธิ์สอบไล่ในชั้นเปรียญธรรม 3 ประโยคนี้ ต้องสอบไล่ได้ ประโยค 1-2 และต้องสอบไล่ได้ นักธรรมตรี ก่อนจึงจะมีสิทธิ์สอบไล่ในชั้นนี้ได้
 
 
== ผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ==
 
[[ไฟล์:ตั้งเปรียญ3.jpg|thumb|ในปัจจุบัน [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] จะทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้[[สมเด็จพระสังฆราช]] และเจ้าคณะใหญ่หนต่าง ๆ เป็นผู้แทนพระองค์ ในการประกอบพิธีทรงตั้ง[[เปรียญ]][[ธรรม]][[พระภิกษุ]]และ[[สามเณร]]ผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคแทน]]
 
[[พระภิกษุ]][[สามเณร]]ผู้สอบไล่ได้ในชั้นนี้จะได้รับประกาศนียบัตร พระราชทาน[[พัดยศ]]เปรียญธรรม ทรงตั้งเป็น "เปรียญ" เมื่อผ่านการทรงตั้งแล้วถ้าเป็นพระภิกษุจะมีสิทธิ์ใช้คำนำหน้าชื่อว่า '''"[[พระมหา]]"''' ถ้าเป็น[[สามเณร]] สามารถใช้คำต่อท้าย[[นามสกุล]]ว่า '''"[[เปรียญ]]."'''
 
การตั้งเปรียญเป็น[[สมณศักดิ์]]เกี่ยวกับความรู้ สมณศักดิ์ประเภทนี้ทรงตั้งถวายเฉพาะพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรมตั้งแต่ 3-9 ประโยค เรียกว่า ‘ทรงตั้งเปรียญ’ แต่ละประโยคมีเลขพัดยศกำกับ พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไปจะทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้[[สมเด็จพระสังฆราช]]ทรงตั้ง โดยประทานประกาศนียบัตร พัดยศ ชื่อว่า ทรงตั้งแล้ว ส่วนผู้สอบได้ประโยค [[ป.ธ. 6]] ถึงประโยค [[ป.ธ. 9]] จะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานประกาศนียบัตรพัดยศ และ[[ไตรจีวร]]ด้วยพระองค์เอง ณ พระ[[อุโบสถ]][[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] <ref>[http://www.watpaknam.net/pali9.php การประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค]</ref>
 
 
 
ลักษณะพัดยศเปรียญธรรม 3 ประโยค เป็นพัดหน้านางประโยค ป.ธ.3 -ป.ธ.5 พื้นสักหลาดสีแดง ปักดิ้นเลื่อมมีเลขประโยค อยู่ตรงกลาง<ref>[[พัดยศ|ลักษณะพัดยศเปรียญธรรม 3-5 ประโยค]]</ref>
 
== ดูเพิ่ม ==
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.balee.net/index.php ข้อมูลบาลีประโยค 1-2 ถึง 9 .'''จากบาลีดอตเน็ต''']
 
{{หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี}}
[[หมวดหมู่:ภาษาบาลี]]
[[หมวดหมู่:การศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย]]
[[หมวดหมู่:เปรียญธรรม 3 ประโยค]]
38,884

การแก้ไข