ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิจิตร ศรีสอ้าน"

* 2530-2537 ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
* 2533-2538 รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
* 2538 สมาชิกวุฒิสภา<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/001/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา]</ref>
* 2534-2535 เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
* 2535-2538 นายกสภา[[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]]
56,060

การแก้ไข