เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

{{เกิดปี|2449}}{{เสียชีวิตปี|2536}}
[[หมวดหมู่:พระภิกษุในนิกายเถรวาท (มหานิกาย)]]
[[หมวดหมู่:พระราชาคณะชั้นธรรม|ธรรมโกศาจารย์กโศาจารย์]]
[[หมวดหมู่:ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาพุทธ]]
[[หมวดหมู่:เปรียญธรรม ๓ ประโยค]]
32,549

การแก้ไข