ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมสารสนเทศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
'''วิศวกรรมสารสนเทศ''' ({{lang-en|Information Engineering}}) เป็นสาขาทาง[[วิศวกรรมศาสตร์]] ว่าด้วยการนำความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ [[วิทยาศาสตร์]]และ[[เทคโนโลยี]]ในสาขาต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการข้อมูลข่าวสาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อความต้องการของ[[มนุษย์]]
 
'''การจัดการข้อมูลข่าวสาร''' ในที่นี้นั้นหมายถึงการกระทำใดๆต่อข้อมูล เช่น การจัดเก็บ การรับส่งข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เป็นต้น
 
== วิศวกรรมสารสนเทศในประเทศไทย ==
{{มุมมองสากล}}
วิศวกรรมสารสนเทศเป็นสาขาใหม่ของ ภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ [[สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง]] มองย้อนกลับไปเมื่อ [[พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2516]] สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้โอนเข้าสังกัด[[ทบวงมหาวิทยาลัย]] เมื่อเริ่มแรกนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์มีภาควิชาเพียง 3 ภาค ได้แก่ ภาควิชา[[วิศวกรรมโทรคมนาคม]] ภาควิชา[[วิศวกรรมไฟฟ้า]] และภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
 
ภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี [[พ.ศ. 2517]] เริ่มแรกภาควิชานี้ตั้งอยู่ที่ศูนย์นนทบุรี และตึกโทรคมนาคมที่ลาดกระบัง โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรทัศน์เพียงสาขาเดียว โดย รับนักศึกษาที่จบ ป.ว.ส. สาขาไฟฟ้าโทรคมนาคม สาขาอิเล็กทรอนิกส์และสาขา[[วิทยุ]][[โทรทัศน์]] ซึ่งมีการเรียนรอบค่ำเป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากนั้นในปี [[พ.ศ. 2539]] ได้เปิดสอนสาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นอีก และได้ย้ายภาควิชาจากตึกโทรคมนาคมมาอยู่ที่อาคาร 12 ชั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง อีกทั้งทางภาควิชาได้มีการทำวิจัยและได้รับทุนสนับสนุนทางด้าน Broadcasting จากรัฐบาล[[ญี่ปุ่น]]มาตลอด ทางภาควิชาจึงได้ผลักดันหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ เข้าในแผน 8 ในปี [[พ.ศ. 2536]] และต่อมาปี [[พ.ศ. 2539]] ทางทบวงมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้ทำการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ ได้ในปี [[พ.ศ. 2541]] ซึ่งภาควิชานี้เป็นแห่งแรกใน[[ประเทศไทย]]ที่เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ
 
== มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทย ==
6,995

การแก้ไข