ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ"

พลเอก[[กฤษณ์ สีวะรา]] ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น มอบอาคารเรียน อุปกรณ์ ที่ดินและทรัพย์สินให้กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2517]]และให้โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบกส่วนกลางเข้าสังกัด[[กรมสามัญศึกษา]] และโรงเรียนอาชีวศึกษาบุตรข้าราชการกองทัพบกสังกัด กรมอาชีวศึกษา
 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ขอพระราชทานนาม "[[จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุ โลกพิษณุโลกประชานารถนาถ]]" ซึ่งเป็นเสนาธิการกองทัพบกและเป็นพระราชโอรสใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เป็นชื่อแทน "โรงเรียนอาชีวศึกษาบุตรข้าราชการกองทัพบก" โดยใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยจักรพงษภูวนารถ" เพื่อเป็นเกียรติแก่กองทัพบก เช่นเดียวกันกับ โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบกส่วนกลางโดยได้นำชื่อ[[เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต)|จอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี]] ซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนแรก เป็นชื่อโรงเรียนเพื่อเป็นเกียรติแก่กองทัพบกเช่นเดียวกัน ก็คือ[[โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี]]ในปัจจุบัน
*'''หมายเหตุ''' พระนาม กับ ชื่อวิทยาเขตนั้นสะกดต่างกัน เนื่องจากวิทยาเขตใช้การพ้องเสียงเหมือนพระนามเท่านั้น แต่ไม่ได้สะกดพ้องรูปเหมือนพระนามโดยตรง อันเป็นการไม่บังควร หากเป็นพระนามจะสะกดดังนี้ จอมพลสมเด็จฯเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ ข้อสังเกตุถ้าสะกดพระนาม จะต้องใส่ทัณฑฆาต บน ษ.ฤาษี ที่คำว่า พงษ์ และคำว่า นาถ จะไม่มี ร.เรือ ต่างจากชื่อวิทยาเขต จักรพงษภูวนารถ ซึ่งไม่ใส่ทัณฑฆาต บน ษ.ฤาษี และคำว่า นารถ มี ร.เรือ
 
 
'''ปีการศึกษา 2517''' นักเรียนแผนกพณิชยการ (บัญชี เลขานุการ และการขาย)ได้สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ แผนกพณิชยการ (หลักสูตร 3 ปี) '''เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2518 '''
ผู้ใช้นิรนาม