ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อารมณ์ (ศาสนาพุทธ)"

ใส่ลิงค์ไปโผฐัพพะและธรรมารมณ์
(เพิ่มแหล่งข้อมูลอื่น)
(ใส่ลิงค์ไปโผฐัพพะและธรรมารมณ์)
{{พุทธศาสนา}}
'''อารมณ์''' แปลว่า ''สิ่งหน่วงเหนี่ยวจิต'', ''สิ่งที่ยึดดึงจิตไว้'' ในทางพุทธศาสนา อารมณ์หมายถึงสิ่งที่จิตไปเกาะเกี่ยวอยู่แล้วยึดจิตไว้ มี 6 อย่าง คือรูป เสียง กลิ่น รส [[โผฏฐัพพะ]] และธรรม มีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า '''รูปารมณ์ สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฐัพพารมณ์ [[ธรรมารมณ์]]''' ตามลำดับ
 
==อ้างอิง==
13,072

การแก้ไข