ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปาน พึ่งสุจริต"

(ลบหมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว; เพิ่ม[[หมวดหมู่:บุคคลจากสาขาวิชาน...)
[[หมวดหมู่:พรรคเพื่อแผ่นดิน]]
[[หมวดหมู่:พรรคมาตุภูมิ]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]]
19,157

การแก้ไข