ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)"

เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
| ชื่อหน่วยงาน = องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
| ชื่อในภาษาแม่_1 =
| ชื่อในภาษาแม่_2 =
| ชื่อในภาษาแม่_ท =
| สัญลักษณ์ =
| สัญลักษณ์_กว้าง =
| สัญลักษณ์_บรรยาย =
| ตรา = dasta_thai.JPG
| ตรา_กว้าง = 150px
| ตรา_บรรยาย =
| ภาพ =
| ภาพ_กว้าง =
| ภาพ_บรรยาย =
| วันก่อตั้ง = [[3 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2546]]
| ผู้ก่อตั้ง =
| สืบทอดจาก_1 =
| สืบทอดจาก_2 =
| สืบทอดจาก_3 =
| สืบทอดจาก_4 =
| สืบทอดจาก_5 =
| สืบทอดจาก_6 =
| วันยุบเลิก =
| สืบทอดโดย =
| เขตอำนาจ =
| กองบัญชาการ = 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 31 [[ถนนพระรามที่ 6]] แขวงสามเสนใน [[เขตพญาไท]] [[กรุงเทพฯ]] 10400
| latd= = |latm= |lats= |latNS=
| longd = |longm= |longs= |longEW=
| รหัสภูมิภาค =
| บุคลากร =
| งบประมาณ = 437.9442 ล้านบาท <small> ([[พ.ศ. 2555]])</small><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/015/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 15ก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555</ref>
| รัฐมนตรี1_ชื่อ =
| รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี2_ชื่อ =
| รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี3_ชื่อ =
| รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี4_ชื่อ =
| รัฐมนตรี4_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี5_ชื่อ =
| รัฐมนตรี5_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี6_ชื่อ =
| รัฐมนตรี6_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี7_ชื่อ =
| รัฐมนตรี7_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี8_ชื่อ =
| รัฐมนตรี8_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี9_ชื่อ =
| รัฐมนตรี9_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี10_ชื่อ =
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ
| หัวหน้า2_ชื่อ =
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ =
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ =
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า5_ชื่อ =
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า6_ชื่อ =
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า7_ชื่อ =
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า8_ชื่อ =
| หัวหน้า8_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า9_ชื่อ =
| หัวหน้า9_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า10_ชื่อ =
| หัวหน้า10_ตำแหน่ง =
| ประเภทหน่วยงาน = [[องค์การมหาชน]]
| ต้นสังกัด =
| กำกับดูแล = [[สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)|สำนักนายกรัฐมนตรี]]
| ลูกสังกัด_1 =
| ลูกสังกัด_2 =
| ลูกสังกัด_3 =
| ลูกสังกัด_4 =
| ลูกสังกัด_5 =
| ลูกสังกัด_6 =
| ลูกสังกัด_7 =
| ลูกสังกัด_8 =
| ลูกสังกัด_9 =
| เอกสารหลัก_1 =
| เอกสารหลัก_2 =
| เอกสารหลัก_3 =
| เอกสารหลัก_4 =
| เอกสารหลัก_5 =
| เอกสารหลัก_6 =
| เว็บไซต์ = [http://www.dasta.or.th www.dasta.or.th]
| หมายเหตุ =
| แผนที่ =
| แผนที่_กว้าง =
| แผนที่_บรรยาย =
}}
'''องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ''' หรือ อพท. เป็น[[องค์การมหาชนของไทย]] สังกัด[[สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)|สำนักนายกรัฐมนตรี]] จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 ซึ่งประกาศใน[[ราชกิจจานุเบกษา]] เล่ม 120 ตอนที่ 49ก ลงวันที่ [[2 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2546]] <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00124528.PDF พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 49ก ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2546</ref>
 
ปัจจุบันองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารทิปโก้ ชั้น 31 [[ถนนพระราม 6]] แขวงสามเสนใน [[เขตพญาไท]] [[กรุงเทพฯ]] 10400
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการกำหนดพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
 
# [[อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง|หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00149747.PDF ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เรื่อง กำหนดแนวเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง]</ref>
# [[เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00154696.PDF ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เรื่อง กำหนดแนวเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี]</ref>
# [[เมืองพัทยา|เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/071/37.PDF ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เรื่อง กำหนดแนวเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง]</ref>
# [[อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร ]]
# [[จังหวัดเลย]]
 
<gallery>
# [[อำเภอเมืองน่าน]] จังหวัดน่าน
 
== การบริหารงาน ==
ปัจจุบัน อพท. มีผู้อำนวยการคือ พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสมัยนายบรรหาร ศิลปอาชา
 
5,086

การแก้ไข