ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อมเรศ ภูมิรัตน"

*พ.ศ. 2532 - 2534 - ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
*พ.ศ. 2533 - 2537 - นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
*พ.ศ. 2534 - 35382538 - รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
*พ.ศ. 2538 - 2540 - รองคณบดี ฝ่ายกิจกรรมทั้งหมดศาลายา [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
*พ.ศ. 2542 - 2544 - ประธาน ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
*- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2549-ปัจจุบัน)
 
==เกียรติคุณและรางวัล==
*พ.ศ. 2530 - รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ จาก [[สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ]] โดยได้รับรางวัลดีเยี่ยม จากผลงานวิจัยเรื่อง "การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตซีอิ๊ว"
ผู้ใช้นิรนาม