ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทนายความที่ปรึกษา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{issues|สั้นมาก=yes|ต้องการอ้างอิง=yes}}
 
'''ทนายความ''' เป็นวิชาชีพทางกฎหมายแขนงหนึ่ง ในแต่ละประเทศอาจมีศัพท์เรียกทนายแตกต่างกัน เช่น barrister-at-law หรือ attorneyหรือ solicitor ซึ่ง barrister-at-law จะหมายถึงทนายความที่ว่าความในศาล ส่วน solicitor จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ไม่ได้ว่าความ ในสหรัฐอเมริกาจะเรียกทนายความว่า attorney หรือ lawyer ซึ่งว่าความได้ และเป็นทนายความเพียงประเภทเดียว บางครั้งมีผู้แปลคำว่า lawyer ว่านักกฎหมาย แต่ในประเทศไทย ทนายความสามารถรับปรึกษาปัญหากฎหมายและการเป็นทนายว่าความได้ โดยผู้จะเป็นทนายความ ต้องสอบใบอนุญาตว่าความ (ตั๋วทนาย) จากสภาทนายความก่อน โดยไม่จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาระดับเนติบัณฑิต แต่จะต้องเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตสภา ขณะที่บางประเทศ ทนายความต้องจบเนติบัณฑิตย์เนติบัณฑิตก่อน
 
== ดูเพิ่ม ==
204

การแก้ไข