ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิกัลยา ดุลยา"

(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ไปยัง หมวดหมู่:มุสลิมชาวไทย)
 
ก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อที่กรุงเทพฯในระดับปริญญาตรี เอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]] และปริญญาโท บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี]] ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาบัณฑิต ป.บัณฑิต[[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต]]<ref name="laya" />
 
 
 
ชีวิตส่วนตัว นิกัลยาได้เข้าสู่พิธีสมรสแบบอิสลามเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2556 ที่โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี<ref>http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1365043323&grpid=03&catid=08&subcatid=0801</ref>
 
==ผลงาน==
204

การแก้ไข