ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีโทรทัศน์"

เรียบเรียงใหม่
(เรียบเรียงใหม่)
 
=== บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในประเทศไทย ===
สำหรับในประเทศไทย คลื่นความถี่โทรทัศน์ภาคพื้นดิน เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ ตาม[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย]] โดยมีหน่วย[[ราชการ]], [[รัฐวิสาหกิจ]]ในรูป[[บริษัท|บริษัทมหาชน]] หรือหน่วยงานของรัฐในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าของคลื่นความถี่ หรืออาจทำสัญญา[[สัมปทาน]]ให้ ร่วมกับ[[นิติบุคคล]]ภาคเอกชน เพื่อมอบสิทธิให้เป็นผู้ดำเนินการกิจการก็ได้
 
==== ยุคหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติ กสทช. ====
[[วุฒิสภาไทย]] ลงมติให้ผ่านร่างพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผลให้เปลี่ยนแปลงระบบคลื่นความถี่ จาก[[สัญญาณอนาล็อกแอนะล็อก]]ไปสู่[[สัญญาณดิจิตอลดิจิทัล]] ภายใน [[พ.ศ. 2558]] เป็นต้นไป โดยจะใช้ระบบ[[โทรทัศน์ความละเอียดสูง]]จำนวนหนึ่ง ตามขีดควา่มสามารถเท่าที่มีในระยะแรก
 
ต่อมา [[คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ]] (กสทช.) วางแผนแม่บทโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โดยกำหนดให้มีบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 48 ช่อง โดยแบ่งเป็น ช่องโทรทัศน์ความละเอียดสูง 7 ช่อง, ช่องรายการประเภทข่าว 7 ช่อง, ช่องรายการทั่วไป 7 ช่อง, ช่องรายการเด็กและเยาวชน 3 ช่อง, ช่องรายการชุมชนและภูมิภาค 12 ช่อง และช่องรายการเพื่อสาธารณะ 12 ช่อง โดยประมาณการว่าจะเริ่มประมูลได้ ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2556
19,438

การแก้ไข