ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัตวบาล"

เพิ่มขึ้น 18 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รีไรต์}}
'''สัตวบาล''' (Animal Husbandry) หรือ '''สัตวศาสตร์''' (Animal Science) คือ ผู้อภิบาล[[ปศุสัตว์]] หรือผู้ทำหน้าที่เลี้ยงดูสัตว์เลี้ยง จัดเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่รวบรวมองค์ความรู้ในด้านการจัดการฟาร์ม (Farm management) การโภชนาศาสตร์สัตว์(Animal Nutrotion)
 
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(Animal Technology) การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์
'''สัตวบาล(Animal Husbandry) หรือ สัตวศาสตร์(Animal Science)''' คือ ผู้อภิบาลปศุสัตว์ หรือผู้ทำหน้าที่เลี้ยงดูสัตว์เลี้ยง
จัดเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่รวบรวมองค์ความรู้ในด้านการจัดการฟาร์ม(Farm management) การโภชนาศาสตร์สัตว์(Animal Nutrotion)
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์(Animal Breeding) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(Animal Technology) การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์
(Food processing) และการอนุรักษ์ดำรงไว้ของสายพันธุ์สัตว์ นับว่าเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญยิ่งในการผลิตสัตว์และเลี้ยงดูสัตว์
ให้เจริญเติบโต แข็งแรง ปราศจากโรค และทำให้สัตว์สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้มากพอกับความต้องการบริโภค
 
'''สัตวบาล''' เป็นวิชาชีพที่ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2486 โดย หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
ซึ่งการทำงานของ '''สัตวบาล''' จะยึดหลักวิชาการ ในสายวิชาชีพ 5 ประการคือ
# 1.การจัดการฟาร์มดี
# 2.พันธุ์สัตว์ดี
# 3.อาหารดี
# 4.การสุขาภิบาลดี
# 5.การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ดี