ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ"

=== ปีพุทธศักราช 2548 ===
* ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
== สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ==
* ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือ [[สาธร (พืช)|ต้นสาธร]]
* สีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีเขียว
 
== รายนามผู้ที่เคยเป็นผู้อำนวยการ ==
# หลวงปราโมทย์จรรยาวิภาช ผู้อำนวยการคนแรกของวิทยาลัยเทคนิค (พ.ศ. 2495 - 2496)
<br />
:ปัจจุบัน โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ไม่มีวิทยาเขตโดยจะบริหารงานในรูปแบบคณะแทน คือ คณะศิลปศาสตร์,คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ,คณะวิศวกรรมศาสตร์,คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์,คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,คณะบริหารธุรกิจและวิทยาลัยนานาชาติ จึงนับได้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งเดียวที่ไม่มีวิทยาเขตอย่างสมบูรณ์
 
== การจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษา ==
ต่อมาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา จึงได้ถือกำเนิดขึ้น ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2518 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี ให้การศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในช่วงแรกที่เปิดทำการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา มีปัญหาอุปสรรคนานัปการ อาทิ ขาดอาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน บุคลากร ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้โอนบุคลากร ทรัพย์สิน สถาบันการอาชีวศึกษาที่สังกัด กรมอาชีวศึกษา 30 แห่ง ย้ายมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โดยเปลี่ยนจากวิทยาลัยมาเป็น "วิทยาเขต" ดังต่อไปนี้
2,526

การแก้ไข