ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอไพรบึง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ประชาชนทุกภาคส่วน ส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอไพรบึง ร่วมกันจัดงานประเพณีและเทศกาลตามแบบแผนทางวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมหลายวาระในแต่ละรอบปี โดยมีงานประเพณีและเทศกาลสำคัญคือ
* งานประเพณีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุวัดไพรบึง ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีในช่วงคาบเกี่ยวกับ[[วันมาฆบูชา]] [[ไฟล์:พระธาตุวัดไพรบึง.jpg|thumb|250px|พระพุทธเจดีย์ไพรบึง]]
* ประเพณีเบ็ญ(บุญเดือนสิบ)หรือแซนโดนตาหรือสารทเขมร ตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำ ถึง แรม 15 ค่ำเดือน 10<ref>สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ. '''ประเพณีแซนโดนตา'''[http://sisaket.mots.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=538736281&Ntype=3 ประเพณีแซนโดนตา]</ref>
* เทศกาลสงกรานต์
* เทศกาลเข้าพรรษา
* กรมศิลปากร. '''วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดศรีสะเกษ'''.คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว; [บรรณาธิการ : ปรุงศรี วัลลิโภดม],กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544.
* เทศบาลตำบลไพรบึง.'''รายงานสรุป ประจำปีงบประมาณ 2553'''.จัดทำโดยเทศบาลตำบลไพรบึง
* สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ. '''ประเพณีแซนโดนตา'''[http://sisaket.mots.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=538736281&Ntype=3 ประเพณีแซนโดนตา]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
5

การแก้ไข