ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รองศาสตราจารย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''รองศาสตราจารย์''' หรือใช้อักษรย่อว่า '''ร.ศ.''' เป็นตำแหน่งทางวิช...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''รองศาสตราจารย์''' หรือใช้อักษรย่อว่า '''ร.ศ.''' เป็นตำแหน่งทางวิชาการ ต่อมาจากตำแหน่ง [[ผู้ช่วยศาสตราจารย์]] ก่อนจะเป็น [[ศาสตราจารย์]] โดยต้องมีชั่วโมงสอน มีผลงาน[[เอกสารคำสอน]]อย่างน้อย 1 รายวิชา คุณภาพดี และงานแต่ง เรียบเรียง แปลหนังสือ คุณภาพดี หรือผลงานวิจัย คุณภาพดี หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เป็นที่ยอมรับ
 
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์แสดงถึงผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานทางวิชาการ ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีหน้าที่หลักในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูง คือ มีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาและมีความชำนาญพิเศษในการสอนและ ทำการสอนโดยใช้เอกสารคำสอน ประกอบการสอนมาแล้ว ทำการวิจัย ทำประโยชน์แก่สาธารณะ อาจมีงานแต่ง เรียบเรียง ตำรา หรือหนังสือที่ใช้ประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด
 
ใน[[ประเทศไทย]] ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จะต้องดำรงตำแหน่ง [[ผู้ช่วยศาสตราจารย์]] และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ หรือได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาบางส่วน (อย่างมากไม่เกิน 10 ชั่วโมง/สัปดาห์) ซึ่งตำแหน่งรองศาสตราจารย์จะต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินผลงานอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดในความถูกต้องของวิชา เมื่อผ่านการประเมินแล้วจึงจะได้รับการแต่งตั้งของสภามหาวิทยาลัย การเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง [[รองศาสตราจารย์]] ผู้เสนอขอสามารถดำเนินการเพื่อขอแต่งตั้งได้ 2 วิธี คือ วิธีปกติ และวิธีพิเศษ ดังต่อไปนี้
4,555

การแก้ไข