ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น"

 
== ความโดดเด่นต้องอาศัยหลักฐานที่พิสูจน์ยืนยันได้ ==
แก่นทั่วไปสามัญในแนวปฏิบัติความโดดเด่นนี้ คือ จะต้องมีหลักฐานที่พิสูจน์ยืนยันได้และไม่ลำเอียงว่า หัวเรื่องนั้นได้รับความสนใจอย่างสำคัญจากแหล่งข้อมูลไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสนับสนุนการอ้างความโดดเด่น การขาดการอ้างอิงในบทความ (ซึ่งต่างจากการไม่มีแหล่งอ้างอิง) มิได้บ่งชี้ว่า หัวเรื่องนั้นไม่โดดเด่น
 
ไม่มีหัวเรื่องใดโดดเด่นโดยอัตโนมัติหรือโดยธรรมชาติเพียงเพราะว่ามันมีอยู่ หลักฐานต้องแสดงให้เห็นว่าหัวเรื่องนั้นได้รับการกล่าวถึงหรือการยอมรับจากแหล่งข้อมูลไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสำคัญ และยังต้องดูต่อไปอีกว่า การกล่าวถึงหรือการยอมรับนี้จะต้องมิได้เป็นเพียงความสนใจระยะสั้น หรือเป็นผลมาจากกิจกรรมส่งเสริมหรือการประกาศโฆษณาอย่างไม่เลือก หรือเป็นหัวเรื่องที่ไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลอื่นใด ที่มาของหลักฐานรวมถึงสิ่งพิมพ์เผยแพร่ที่มีการพิจารณาตรวจสอบ (peer review) ที่ได้รับการยอมรับ หนังสือที่น่าเชื่อถือและมีหลักฐานพิสูจน์ แหล่งสื่อที่มีชื่อเสียง และแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่น ๆ โดยรวม
 
ผู้เขียนที่กำลังประเมินความโดดเด่นไม่ควรพิจารณาเฉพาะแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ระบุในบทความเท่านั้น แต่ควรรวมไปถึงความน่าจะเป็นของแหล่งข้อมูลที่บ่งความโดดเด่นที่ยังมิได้ระบุในบทความด้วย ความโดดเด่นอาศัยเพียงการมีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมเท่านั้น มิใช่การกล่าวอ้างที่ส่งผลโดยตรง บทความวิกิพีเดียมิใช่ฉบับสมบูรณ์ และหัวเรื่องของบทความสามารถยังมีความโดดเด่นได้หากมีแหล่งข้อมูลเช่นนั้นมีอยู่ แม้แหล่งข้อมูลดังกล่าวจะยังไม่ถูกระบุแหล่งข้อมูลนั้นก็ตาม อย่างไรก็ดี เมื่อมีการตั้งคำถามถึงความโดดเด่นของบทความแล้ว เมื่อนั้น เพียงยืนยันว่าแหล่งข้อมูลที่ไม่ระบุมีนั้นอยู่ก็ยากที่จะชักจูงทำให้เชื่อได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเวลาผ่านไปและข้อพิสูจน์แท้จริงไม่ปรากฏเสียที หากเป็นไปได้ว่า มีแหล่งข้อมูลไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกล่างถึงหัวเรื่องอย่างสำคัญ การลบด้วยเหตุขาดความโดดเด่นก็ไม่เหมาะสม
 
== ความโดดเด่นมิใช่เพียงชั่วคราว ==
149,474

การแก้ไข