ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศเอธิโอเปีย"

(r2.7.3) (โรบอต: แก้ไขจาก ckb:ئەتیۆپیا ไปเป็น ckb:ئیتیۆپیا)
ป้ายระบุ: เพิ่มข้อความไม่เป็นวิกิขนาดใหญ่
 
== เศรษฐกิจ ==
เอธิโอเปียเป็นประเทศด้อยพัฒนาและยากจนที่สุดอีกประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกาประชาชนส่วนใหญ่ยากจนมีรายได้ประชาชาติต่อหัวเพียง 210 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นอัตตราเงินเฟ้อสูงถึงร้อยละ 17.2อีกทั้งยังมีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสงครามกับกลุ่มหัวรุนแรงในโซมาเลียและปัญหาชายแดนกับเอริเทียที่ไม่มีแนวโน้มยุติลงได้
{{โครงส่วน}}
รายได้สําคัญสําคัญของประเทศมาจากเกษตรกรรม ที่มีสัดส่วนร้อยละ 60 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดพืชเศรษฐกิจสําคัญได้แก่ กาแฟ แต่ถึงอย่างนั้นก็ประสบปัญหาอย่างมากทั้งที่ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่เพาะปลูกที่มีจํานวนน้อย ระบบชลประทานที่ขาดประสิทธิภาพทําให้ต้องพึ่งนํ้าตามธรรมชาติเป็นหลักและความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร ส่วนใหญ่จึงเป็นการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมที่ล้าสมัย
หลังจากเปลี่ยนการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลใหม่มีความพยายามในการปฏิรูปเศรษฐกิจโดยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเน้นด้านการบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนื่องจากมีปัจจัยเอื้ออํานวยทั้งโบราณสถานและสัตว์ป่านานาชนิดรวมถึงการก่อสร้างและการคมนามคมทําให้มีภาคบริการที่มีสัดส่วนร้อยละ 41.2ของรายได้ประชาชาติ แต่เนื่องจากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีทําให้การท่องเที่ยวยังไม่ดีเท่าที่ควร อีกททั้งยังล้าหลังประเทศเคนย่าที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเช่นเดียวกัน
ปัจจุบันรัฐบาลได้เน้นการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาอุสาหกรรมการเกษตรและสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่เคยประสบปัญหาความอดอยากที่ทําให้ชาวเอธิโอเปียจํานวนมากเสียชีวิต
 
สินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ ทองคํา และ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ตลาดส่งออกสําคัญได้แก่ อิตาลี เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ซาอุดิอารเบีย ญี่ปุ่นจีนเนเธอร์แลนด์ และ จิบูตี
 
สินค้านําเข้าสําคัญได้แก่อาหาร สัตว์ที่มีชีวิตนํ้ามันผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมเคมีภัณฑ์ พาหนะ ธัญพืชและสิ่งทอ ตลาดนําเข้าที่สําคัญได้แก่ ซาอุดิอารเบีย อิจาลี และจีน
 
ผลผลิตสําคัญ ได้แก่ กาแฟ ข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ ข้างฟ่าง อ้อย หนังสัตว์ ทองคํา โพแทชและแพลทินั่ม
 
== ประชากร ==
ผู้ใช้นิรนาม