ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง"