ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคาซัค"