ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นงเยาว์ ชัยเสรี"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  8 ปีที่แล้ว
 
=== อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ===
คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 2 ครั้ง ในช่วงต่อเนื่องจากศาสตราจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2519 และต่อเนื่องจากศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยฃัยอวยชัย ในปี พ.ศ. 2525 ต่อจากนั้นได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว นับเป็นสตรีคนแรกที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งในขณะที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการจัดตั้งคณะใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ตลอดจนยังเป็นผู้ที่ริเริ่มการขยายการเรียนการสอนไปยังศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้ง[[โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ]]อีกด้วย<ref>[http://www.tu.ac.th/news/2000/03/29.htm ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ได้รับเข็มเกียรติยศประจำปี 2543]ข่าวประชาสัมพันธ์ มธ. 29 มีนาคม 2543</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม