ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วุฒิสภา"

(r2.7.3) (โรบอต เพิ่ม: jv:Senat)
* ใน[[สกอตแลนด์]] ตุลาการ[[ศาลสูงยุติธรรม]] ({{lang-en|High Court of Justiciary}}) ซึ่งเป็นศาลอาญาสูงสุดของสกอตแลนด์ เรียก กรรมการสภาคณาจารย์วิทยาลัยยุติธรรม ({{lang-en|Senators of the College of Justice}})
 
== ความหมายหน้าที่ของวุฒิสภาในประเทศไทย ==
ในการกลั่นกรองและพิจารณากฎหมายที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี หรือเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาโดยไม่มีการลงมติ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) ยังได้บัญญัติให้วุฒิสภามีอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะอีกหลายประการ คือ ในการพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให้คำแนะนำเสนอชื่อ หรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ โดยตั้งคณะกรรมาธิการ ทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จำเป็น แล้วรายงานต่อวุฒิสภา เพื่อประกอบการพิจารณา ตามมาตราที่ 121 ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อีกด้วย
 
== วุฒิสภาแห่งชาติในโลก ==
ผู้ใช้นิรนาม