เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!-- nofixbot -->{{nobots}}
การเขียนคำทับศัพท์[[ภาษาฮินดี]]นี้เป็นหลักการที่กำหนดโดย[[ราชบัณฑิตยสถาน]]
== หลักทั่วไป ==
;หมายเหตุ
<references group=#/>
<references/>
{{รายการอ้างอิง}}
 
== ดูเพิ่ม ==
== อ้างอิง ==
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/002/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาจีนและภาษาฮินดี], ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2549. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 2 ง. 8 มกราคม 2550. หน้า 1
 
 
{{การเขียนคำทับศัพท์โดยราชบัณฑิตยสถาน}}