ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การทับศัพท์ภาษาฮินดี"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
5. การทับศัพท์ภาษาฮินดีตามหลักเกณฑ์นี้ได้แสดงไว้ 3 รูปแบบ คือ
 
::: ''5.1 ทับศัพท์แบบคงรูป'' หมายถึงการทับศัพท์แบบตรงตามรูปศัพท์เดิมโดยใช้เครื่องหมาย[[พินทุ]]ด้วย เพื่อให้ถอดกลับเป็นอักษรโรมันหรือ[[อักษรเทวนาครี]]ได้ถูกต้องและออกเสียงได้ใกล้เคียงกับคำเดิม การทับศัพท์รูปแบบนี้เหมาะสำหรับใช้ในหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการ
 
::: ''5.2 ทับศัพท์แบบปรับรูป'' หมายถึงการทับศัพท์โดยปรับให้เข้ากับอักขรวิธีไทย เช่น มีการประวิสรรชนีย์ท้ายคำหรือใส่เครื่องหมายทัณฑฆาต เพื่อให้ออกเสียงได้ง่ายและรูปคำกลมกลืนกับ[[ภาษาไทย]]
 
::: ''5.3 ภาษาไทยใช้'' หมายถึงคำที่มีใช้อยู่ในภาษาไทยแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต คำเหล่านี้ควรใช้ต่อไปตามเดิม คำบาลีสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ในภาษาไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายลักษณะ เช่น
 
:::: 5.3.1 แผลงพยัญชนะ ฏ เป็น "ฎ", ต เป็น "ด", ป เป็น "บ" และ ว เป็น "พ" เช่น
:::::::::{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=6
|-
|}
 
:::: 5.3.2 แผลงสระเสียงสั้นเป็นเสียงยาว หรือเสียงยาวเป็นเสียงสั้น เช่น
:::::::::{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=6
|-
|}
 
:::: 5.3.3 ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตเพื่อให้ออกเสียงคำนั้นได้ง่ายขึ้นและกลมกลืนกับภาษาไทย เช่น
:::::::::{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=6
|-
 
'''8. สระและพยัญชนะภาษาฮินดีที่เขียนด้วยอักษรโรมัน''' มีดังนี้
:::: <u>สระและพยัญชนะในระบบ</u>
::::: ''สระในระบบ:''
::::::::{|class="wikitable"
|-
| &nbsp;a = –ะ, –ั ||&nbsp;{{unicode|ā}} = –า ||&nbsp;i = –ิ ||&nbsp;{{unicode|ī}} = –ี||&nbsp;u = –ุ
|-
| |&nbsp;{{unicode|ū}} = –ู ||colspan = 4|&nbsp;{{unicode|ṛ}} (เมื่ออยู่ต้นคำหรือตามหลังพยัญชนะ) =
|-
| &nbsp;e = เ–||&nbsp;ai = ไ–||&nbsp;o = โ–||&nbsp;o (ตามหลังสระ) = ว||&nbsp;au = เ–า
|}
 
::::: ''พยัญชนะในระบบ:''
::::::::{|class="wikitable"
|-
| &nbsp;'''วรรค ก (กะ):'''||&nbsp;k = ก (กะ)||&nbsp;kh = ข (ขะ) ||&nbsp;g = ค (คะ)||&nbsp;gh = ฆ (ฆะ)||&nbsp;{{unicode|ṅ}} = ง (งะ)
|-
| &nbsp;'''วรรค จ (จะ):'''||&nbsp;c = จ (จะ)||&nbsp;ch = ฉ (ฉะ)||&nbsp;j = ช (ชะ)||&nbsp;jh = ฌ (ฌะ)||&nbsp;ñ = ญ (ญะ)
|-
| &nbsp;'''วรรค ฎ (ฎะ):'''||&nbsp;{{unicode|ṭ}} = ฏ (ฏะ)||&nbsp;{{unicode|ṭh}} = ฐ (ฐะ)||&nbsp;{{unicode|ḍ}} = ฑ (ฑะ)||&nbsp;{{unicode|ḍh}}= ฒ (ฒะ)||&nbsp;{{unicode|ṇ}} = ณ (ณะ)
|-
| &nbsp;'''วรรค ต (ตะ):'''||&nbsp;t = ต (ตะ)||&nbsp;th = ถ (ถะ)||&nbsp;d = ท (ทะ) ||&nbsp;dh = ธ (ธะ)||&nbsp;n = น (นะ)
|-
| &nbsp;'''วรรค ป (ปะ):'''||&nbsp;p = ป (ปะ)||&nbsp;ph = ผ (ผะ)||&nbsp;b = พ (พะ)||&nbsp;bh = ภ (ภะ)||&nbsp;m = ม (มะ)
|-
| rowspan = 2|&nbsp;'''อวรรค (เศษวรรค):'''||&nbsp;y = ย (ยะ) ||&nbsp;r = ร (ระ) ||&nbsp;l = ล (ละ) ||&nbsp;v = ว (วะ) ||&nbsp;{{unicode|ś}} = ศ (ศะ)
|-
| &nbsp;{{unicode|ṣ}} = ษ (ษะ)||&nbsp;s = ส (สะ)||&nbsp;h = ห (หะ)
|}
 
::::: ''สัญลักษณ์พิเศษ:''
::::::::{|class="wikitable"
|-
| &nbsp;{{unicode|ṁ}} (ใช้แทนจันทรพินทุ) = ง ||&nbsp;{{unicode|ṃ}} (ใช้แทนอนุสวาร) = ง||&nbsp;{{unicode|ḥ}} = ห์
|}
 
:::: <u>สระและพยัญชนะนอกระบบ</u>
::::: ''สระนอกระบบ:''
::::::::{|class="wikitable"
|-
| &nbsp;{{unicode|āī}} = –าย, –าอี ||&nbsp;i{{unicode|ā}} = เ–ีย, –ยา||&nbsp;u = –ุ
|}
 
::::: ''พยัญชนะนอกระบบ:''
::::::::{|class="wikitable"
|-
| &nbsp;q = ||&nbsp;<u>kh</u> = ||&nbsp;g̱ = ค ||&nbsp;z = ซ ||&nbsp;d =
|-
| &nbsp;b = ||&nbsp;f = ||&nbsp;{{unicode|ṛ}} = ร ||&nbsp;{{unicode|ṛh}} = รฺห ||&nbsp;h = ห, ฮ
|}
 
|}
 
::: ยกเว้นพยัญชนะท้ายคำซึ่งเดิม (ในภาษาบาลีและสันสกฤต) มี a กำกับ แต่ในภาษาฮินดีตัดออกไป ไม่ต้องใส่พินทุใต้พยัญชนะนั้น เช่น
:::::::::{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=6
|-
|}
 
::: แต่ถ้าพยัญชนะท้ายคำไม่มี a กำกับมาแต่เดิม ก็ใส่พินทุกำกับไว้ด้วย เช่น
:::::::::{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=6
|-
 
'''11. การประวิสรรชนีย์ท้ายคำ''' ใช้ในการทับศัพท์แบบคงรูปและปรับรูป ดังนี้
::: 11.1 ใช้ทับศัพท์สระ a เมื่ออยู่ท้ายคำทั้งแบบคงรูปและปรับรูป เช่น
:::::::::{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=6
|-
|}
 
::: 11.2 ถ้าพยัญชนะท้ายคำมี a มาแต่เดิม (ในภาษาบาลีและสันสกฤต) แต่ในภาษาฮินดีได้ตัดออก ในการทับศัพท์แบบปรับรูปให้ประวิสรรชนีย์ด้วย เช่น
:::::::::{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=6
|-
== ตารางเทียบเสียง ==
=== เสียงพยัญชนะ ===
{|class="wikitable" width = "99%"
! rowspan = 2 | อักษรโรมัน || rowspan = 2 width = "11%"| อักษรไทย || rowspan = 2 width = "11%"|อักษรเทวนาครี || colspan = 4 | ตัวอย่าง
|- valign = "top"
! width = "15%"|อักษรโรมัน || width = "15%"|ทับศัพท์ <br> (แบบคงรูป) || width = "15%"|ทับศัพท์<br> (แบบปรับรูป) || width = "15%"|ภาษาไทยใช้
|- valign = "top"
! colspan = 7 | B
|- valign = "top"
| rowspan = 3|&nbsp;b || rowspan = 3|&nbsp;พ || rowspan = 3|&nbsp;ब || &nbsp;'''B'''uddh || &nbsp;'''พุ'''ทฺธ || &nbsp;'''พุ'''ทธะ || &nbsp;'''พุ'''ทธะ, '''พุ'''ทธ
|- valign = "top"
| &nbsp;{{unicode|ś}}a'''b'''d || &nbsp;ศ'''พฺ'''ท || &nbsp;ศั'''พ'''ทะ || &nbsp;ศั'''พ'''ท์
|- valign = "top"
| &nbsp;{{unicode|Ś}}at{{unicode|ā}}'''b'''di || &nbsp;ศตา'''พฺ'''ทิ || &nbsp;ศตา'''พ'''ทิ || <center>–</center>
|- valign = "top"
| rowspan = 3|&nbsp;b<ref group=# name="#">พยัญชนะนอกระบบ</ref> || rowspan = 3|&nbsp;บ || rowspan = 3|&nbsp;ब || &nbsp;'''b'''a{{unicode|ṛā}} || &nbsp;'''บ'''รา || &nbsp;'''บ'''รา || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;kit{{unicode|ā}}'''b''' || &nbsp;กิตา'''บฺ''' || &nbsp;กิตา'''บ''' || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;Kutu'''b'''min{{unicode|ā}}r || &nbsp;กุตุ'''บฺ'''มินารฺ || &nbsp;กุตุ'''บ'''มินาร์ || <center>–</center>
|- valign = "top"
| rowspan = 2|&nbsp;bh || rowspan = 2|&nbsp;ภ || rowspan = 2|&nbsp;भ || &nbsp;a'''bh'''y{{unicode|ā}}s || &nbsp;อ'''ภฺ'''ยาส || &nbsp;อั'''ภ'''ยาสะ || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;'''Bh'''{{unicode|ī}}m || &nbsp;'''ภี'''ม || &nbsp;'''ภี'''มะ || &nbsp;'''ภี'''มะ, '''ภี'''ม
|- valign = "top"
! colspan = 7 | C
|- valign = "top"
| rowspan = 2|&nbsp;c<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ ch แทน c เช่น '''c'''andra = จันทระ ใช้เป็น '''ch'''andra</ref> || rowspan = 2|&nbsp;จ || rowspan = 2|&nbsp;च || &nbsp;ba'''cc'''{{unicode|ā}} || &nbsp;บ'''จฺจ'''า || &nbsp;บั'''จจ'''า || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;'''c'''andra || &nbsp;'''จ'''นฺทฺระ || &nbsp;'''จั'''นทระ || &nbsp;'''จั'''นทร์
|- valign = "top"
| &nbsp;ch<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ chh แทน ch เช่น '''ch'''atr = ฉัตระ ใช้เป็น '''chh'''atr</ref> || &nbsp;ฉ || &nbsp;छ || &nbsp;'''ch'''atr || &nbsp;'''ฉ'''ตฺร || &nbsp;'''ฉั'''ตระ || &nbsp;'''ฉั'''ตร, '''ฉั'''ตรา
|- valign = "top"
! colspan = 7 | D
|- valign = "top"
| rowspan = 2|&nbsp;d || rowspan = 2|&nbsp;ท || rowspan = 2|&nbsp;द || &nbsp;Bu'''d'''dh || &nbsp;พุ'''ทฺ'''ธ || &nbsp;พุ'''ท'''ธะ || &nbsp;พุ'''ท'''ธะ, พุ'''ท'''ธ
|- valign = "top"
| &nbsp;'''d'''{{unicode|ā}}s || &nbsp;'''ท'''าส || &nbsp;'''ท'''าสะ || &nbsp;'''ท'''าส, '''ท'''าสา
|- valign = "top"
| rowspan = 2|&nbsp;d<ref group=# name="#"/> || rowspan = 2|&nbsp;ด || rowspan = 2|&nbsp;द || &nbsp;b{{unicode|ā}}'''d'''sh{{unicode|ā}}h || &nbsp;บา'''ดฺ'''ชาหฺ || &nbsp;บา'''ด'''ชาห์ || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;'''D'''elh{{unicode|ī}} || &nbsp;เ'''ด'''ลฺฮี || &nbsp;เ'''ด'''ลฮี || &nbsp;เ'''ด'''ลี
|- valign = "top"
| rowspan = 3|&nbsp;{{unicode|ḍ}}<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ {{unicode|ḏ}} แทน {{unicode|ḍ}} เช่น kr{{unicode|ī'''ḍ'''ā}} = กรีฑา ใช้เป็น kr{{unicode|ī'''ḏ'''ā}}</ref> || rowspan = 3|&nbsp;ฑ<ref>พยัญชนะ ฑ ในภาษาฮินดีออกเสียงใกล้เคียงเสียง ด ในภาษาไทย</ref> || rowspan = 3|&nbsp;ड || &nbsp;{{unicode|'''ḍ'''}}amaru || &nbsp;'''ฑ'''มรุ || &nbsp;'''ฑ'''มรุ || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;kr{{unicode|ī'''ḍ'''ā}} || &nbsp;กฺรี'''ฑ'''า || &nbsp;กรี'''ฑ'''า || &nbsp;กรี'''ฑ'''า
|- valign = "top"
| &nbsp;la{{unicode|'''ḍḍ'''ū}} || &nbsp;ล'''ฑฺฑู''' || &nbsp;ลั'''ฑฑู''' || <center>–</center>
|- valign = "top"
| rowspan = 3|&nbsp;dh || rowspan = 3|&nbsp;ธ || rowspan = 3|&nbsp;ध || &nbsp;'''dh'''arm || &nbsp;'''ธ'''รฺม || &nbsp;'''ธ'''รรมะ || &nbsp;'''ธ'''รรม
|- valign = "top"
| &nbsp;Ma'''dh'''ya Prade{{unicode|ś}} || &nbsp;ม'''ธฺ'''ยะ ปฺรเทศ || &nbsp;มั'''ธ'''ยะ ปรเทศะ || &nbsp;มั'''ธ'''ยประเทศ
|- valign = "top"
| &nbsp;ni'''dh'''i || &nbsp;นิ'''ธิ''' || &nbsp;นิ'''ธิ''' || &nbsp;นิ'''ธิ'''
|- valign = "top"
| &nbsp;{{unicode|ḍh}} || &nbsp;ฒ || &nbsp;ढ || &nbsp;{{unicode|'''ḍh'''}}ol || &nbsp;โ'''ฒ'''ลฺ || &nbsp;โ'''ฒ'''ละ || <center>–</center>
|- valign = "top"
! colspan = 7 | F
|- valign = "top"
| rowspan = 2|&nbsp;f<ref group=# name="#"/> || rowspan = 2|&nbsp;ฟ || rowspan = 2|&nbsp;फ़ || &nbsp;'''f'''aq{{unicode|ī}}r || &nbsp;'''ฟ'''กีรฺ || &nbsp;'''ฟ'''กีร์ || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;ga'''ff'''{{unicode|ā}}r || &nbsp;ก'''ฟฺฟ'''ารฺ || &nbsp;กั'''ฟฟ'''าร์ || <center>–</center>
|- valign = "top"
! colspan = 7 | G
|- valign = "top"
| rowspan = 2|&nbsp;g || rowspan = 2|&nbsp;ค || rowspan = 2|&nbsp;ग || &nbsp;a'''g'''ni || &nbsp;อ'''คฺ'''นิ || &nbsp;อั'''ค'''นิ || &nbsp;อั'''ค'''นี
|- valign = "top"
| &nbsp;'''g'''o || &nbsp;โ'''ค''' || &nbsp;โ'''ค''' || &nbsp;โ'''ค'''
|- valign = "top"
| rowspan = 6|&nbsp;g̱<ref group=# name="#"/><ref>บางครั้งมีผู้ใช้ g, g̣, gh แทน g̱ เช่น b{{unicode|ā}}'''g̱''' = บาค ใช้เป็น b{{unicode|ā}}'''g''', b{{unicode|ā}}'''g̣''', b{{unicode|ā}}'''gh''' </ref> || rowspan = 6|&nbsp;ค || rowspan = 6|&nbsp;ग़ || &nbsp;b{{unicode|ā}}'''g̱''' || &nbsp;บา'''คฺ''' || &nbsp;บา'''ค''' || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;'''G̱'''aznavid || &nbsp;'''ค'''ซฺนวิดฺ || &nbsp;'''คั'''ซนวิด || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;'''G̱'''azn{{unicode|ī}} || &nbsp;'''ค'''ซฺนี || &nbsp;'''คั'''ซนี || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;'''G̱'''iyas-ud-d{{unicode|ī}}n || &nbsp;'''คิ'''ยสฺอุดฺดีนฺ || &nbsp;'''คิ'''ยัส-อุด-ดีน || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;Mo'''g̱'''ul, Mu'''g̱'''al || &nbsp;โม'''ค'''ลฺ, มุ'''ค'''ลฺ || &nbsp;โม'''คั'''ล, มุ'''คั'''ล || &nbsp;โมกุล, มุ'''คั'''ล
|- valign = "top"
| &nbsp;Tu'''g̱'''l{{unicode|ā}}k{{unicode|ā}}b{{unicode|ā}}d || &nbsp;ตุ'''คฺ'''ลากาบาด || &nbsp;ตุ'''ค'''ลากาบาด || <center>–</center>
|- valign = "top"
| rowspan = 2|&nbsp;gh || rowspan = 2|&nbsp;ฆ || rowspan = 2|&nbsp;घ || &nbsp;b{{unicode|ā}}'''gh''' || &nbsp;พา'''ฆฺ''' || &nbsp;พา'''ฆ''' || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;'''gh'''o{{unicode|ṣ}} || &nbsp;โ'''ฆ'''ษ || &nbsp;โ'''ฆ'''ษะ || &nbsp;โ'''ฆ'''ษะ, โ'''ฆ'''ษ
|- valign = "top"
! colspan = 7 | H
|- valign = "top"
| rowspan = 2|&nbsp;h || rowspan = 2|&nbsp;ห || rowspan = 2|&nbsp;ह || &nbsp;bra'''h'''m || &nbsp;พฺร'''หฺ'''ม || &nbsp;พร'''ห'''มะ || &nbsp;พร'''ห'''ม
|- valign = "top"
| &nbsp;'''H'''im{{unicode|ā}}lay || &nbsp;'''หิ'''มาลย || &nbsp;'''หิ'''มาลยะ || &nbsp;'''หิ'''มาลัย
|- valign = "top"
| rowspan = 2|&nbsp;h<ref group=# name="#"/> || rowspan = 2|&nbsp;ห, ฮ || rowspan = 2|&nbsp;ह || &nbsp;A'''h'''mad{{unicode|ā}}b{{unicode|ā}}d || &nbsp;อ'''หฺ'''มดาบาดฺ || &nbsp;อั'''ห์'''มดาบาด || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;'''H'''ind{{unicode|ū}} || &nbsp;'''ฮิ'''นฺดู || &nbsp;'''ฮิ'''นดู || &nbsp;'''ฮิ'''นดู
|- valign = "top"
| &nbsp;{{unicode|ḥ}} || &nbsp;ห์ || &nbsp;ः || &nbsp;du'''{{unicode|ḥ}}'''kh || &nbsp;ทุ'''ห์'''ข || &nbsp;ทุ'''ห์'''ขะ || &nbsp;ทุกข์
|- valign = "top"
! colspan = 7 | J
|- valign = "top"
| rowspan = 2|&nbsp;j || rowspan = 2|&nbsp;ช || rowspan = 2|&nbsp;ज || &nbsp;'''j'''ay || &nbsp;'''ช'''ย || &nbsp;'''ช'''ยะ || &nbsp;'''ชั'''ย, '''ชั'''ยโย
|- valign = "top"
| &nbsp;vi'''j'''ñ{{unicode|ā}}n || &nbsp;วิ'''ชฺ'''ญาน || &nbsp;วิ'''ช'''ญานะ || &nbsp;วิญญาณ
|- valign = "top"
| &nbsp;jh || &nbsp;ฌ || &nbsp;झ || &nbsp;'''jh'''{{unicode|ā}}ns{{unicode|ī}} || &nbsp;'''ฌ'''านฺสี || &nbsp;'''ฌ'''านสี || <center>–</center>
|- valign = "top"
! colspan = 7 | K
|- valign = "top"
| rowspan = 2|&nbsp;k || rowspan = 2|&nbsp;ก || rowspan = 2|&nbsp;क || &nbsp;'''K'''uru || &nbsp;'''กุ'''รุ || &nbsp;'''กุ'''รุ || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;ya'''k'''{{unicode|ṣ}} || &nbsp;ย'''กฺ'''ษ || &nbsp;ยั'''ก'''ษะ || &nbsp;ยั'''ก'''ษ์, ยั'''ก'''ษา
|- valign = "top"
| rowspan = 3|&nbsp;kh || rowspan = 3|&nbsp;ข || rowspan = 3|&nbsp;ख || &nbsp;'''Kh'''aro{{unicode|ṣṭ}}h{{unicode|ī}} || &nbsp;'''ข'''โรษฺฐี || &nbsp;'''ข'''โรษฐี || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;Si'''kh''' || &nbsp;สิ'''ข''' || &nbsp;สิ'''ข'''ะ || &nbsp;สิ'''ข''', สิก'''ข์'''
|- valign = "top"
| &nbsp;{{unicode|ś}}i'''kh'''ar || &nbsp;ศิ'''ข'''ร || &nbsp;ศิ'''ข'''ระ || &nbsp;ศิ'''ข'''ร
|- valign = "top"
| rowspan = 3|&nbsp;<u>kh</u><ref group=# name="#"/><ref>บางครั้งมีผู้ใช้ {{unicode|ḳḥ}}, {{unicode|ḳh}} แทน <u>kh</u> เช่น <u>'''kh'''</u>il{{unicode|ā}}fat = ขิลาฟัต ใช้เป็น {{unicode|'''ḳḥ'''}}il{{unicode|ā}}fat, {{unicode|'''ḳh'''}}il{{unicode|ā}}fat</ref> || rowspan = 3|&nbsp;ข || rowspan = 3|&nbsp;ख़ || &nbsp;{{unicode|Ā}}l{{unicode|ī}} '''<u>Kh</u>'''{{unicode|ā}}n || &nbsp;อาลี '''ข'''านฺ || &nbsp;อาลี '''ข'''าน || &nbsp;อาลี '''ข่'''าน
|- valign = "top"
| &nbsp;Ba'''<u>kh</u>'''t '''<u>Kh</u>'''{{unicode|ā}}n || &nbsp;บ'''ขฺ'''ตฺ '''ข'''าน || &nbsp;บั'''ข'''ต์ '''ข'''าน || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;'''<u>kh</u>'''il{{unicode|ā}}fat || &nbsp;'''ขิ'''ลาฟตฺ || &nbsp;'''ขิ'''ลาฟัต || <center>–</center>
|- valign = "top"
! colspan = 7 | L
|- valign = "top"
| rowspan = 2|&nbsp;l || rowspan = 2|&nbsp;ล || rowspan = 2|&nbsp;ल || &nbsp;'''L'''ak{{unicode|ṣ}}ma{{unicode|ṇ}} || &nbsp;'''ล'''กฺษฺมณ || &nbsp;'''ลั'''กษมณะ || &nbsp;'''ลั'''กษมัณ, '''ลั'''กษมณ์
|- valign = "top"
| &nbsp;va'''ll'''abh || &nbsp;ว'''ลฺล'''ภ || &nbsp;วั'''ลล'''ภะ || &nbsp;วั'''ลล'''ภ, วั'''ลล'''ภา
|- valign = "top"
! colspan = 7 | M
|- valign = "top"
| rowspan = 2|&nbsp;m || rowspan = 2|&nbsp;ม || rowspan = 2|&nbsp;म || &nbsp;'''M'''ah{{unicode|ā}}dev || &nbsp;'''ม'''หาเทว || &nbsp;'''ม'''หาเทว || &nbsp;'''ม'''หาเทพ
|- valign = "top"
| &nbsp;sa'''m'''r{{unicode|āṭ}} || &nbsp;ส'''มฺ'''ราฏฺ || &nbsp;สั'''ม'''ราฏ || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;{{unicode|ṁ}}<ref>{{unicode|ṁ}} ใช้แทน[[จันทรพินทุ]] ({{lang|hi|candrabindu}}) เป็นเครื่องหมายกำกับสระเพื่อให้ออกเสียงขึ้นจมูกคล้ายเสียง "ง" จึงใช้ "ง" แทน</ref> || &nbsp;ง || &nbsp;ँ || &nbsp;h{{unicode|ū}}'''{{unicode|ṁ}}''' || &nbsp;ฮู'''ง''' || &nbsp;ฮู'''ง''' || <center>–</center>
|- valign = "top"
| rowspan = 4|&nbsp;{{unicode|ṃ}}<ref>{{unicode|ṃ}} ใช้แทน[[อนุสวาร]] ({{lang|hi|anusv{{unicode|ā}}ra}}) เป็นเครื่องหมายกำกับสระ เมื่ออยู่หน้าพยัญชนะเศษวรรคจะออกเสียงขึ้นจมูกฟังคล้ายเสียง "ง" จึงใช้ "ง" แทน</ref> || rowspan = 4|&nbsp;ง || rowspan = 4|&nbsp;ং || &nbsp;da{{unicode|'''ṃ'''ṣṭ}}r{{unicode|ā}} || &nbsp;ท'''งฺ'''ษฺฏฺรา || &nbsp;ทั'''ง'''ษฏรา || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;sa'''{{unicode|ṃ}}'''hit{{unicode|ā}} || &nbsp;ส'''งฺ'''หิตา || &nbsp;สั'''ง'''หิตา || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;sa'''{{unicode|ṃ}}'''s{{unicode|ā}}r || &nbsp;ส'''งฺ'''สาร || &nbsp;สั'''ง'''สาระ || &nbsp;ส'''ง'''สาร, สั'''ง'''สาร (วัฏ)
|- valign = "top"
| &nbsp;sa'''{{unicode|ṃ}}'''yog || &nbsp;ส'''งฺ'''โยค || &nbsp;สั'''ง'''โยคะ || &nbsp;สั'''ง'''โยค
|- valign = "top"
! colspan = 7 | N
|- valign = "top"
| rowspan = 2|&nbsp;n || rowspan = 2|&nbsp;น || rowspan = 2|&nbsp;न || &nbsp;ma'''n'''tra || &nbsp;ม'''นฺ'''ตฺระ || &nbsp;มั'''น'''ตระ || &nbsp;ม'''น'''ตร์
|- valign = "top"
| &nbsp;'''n'''{{unicode|ī}}ti || &nbsp;'''นี'''ติ || &nbsp;'''นี'''ติ || &nbsp;'''นี'''ติ, '''นิ'''ติ
|- valign = "top"
| &nbsp;{{unicode|ṅ}}<ref>{{unicode|ṅ}} ที่เป็นตัวสะกดและตามด้วยพยัญชนะในวรรค ก (k, kh, g, gh, {{unicode|ṅ}}) จะออกเสียงเป็น "ง" และบางทีก็ใช้ n, ng แทน ṅ เช่น a'''ṅ'''g = อังคะ ใช้เป็น a'''n'''g, a'''ng'''g</ref> || &nbsp;ง || &nbsp;ङ || &nbsp;a'''ṅ'''g || &nbsp;อ'''งฺ'''ค || &nbsp;อั'''ง'''คะ || &nbsp;อ'''ง'''ค์
|- valign = "top"
| &nbsp;ñ<ref>ñ ที่เป็นตัวสะกดและตามด้วยพยัญชนะในวรรค จ (c, ch, j, jh, ñ) จะออกเสียงเป็น "ญ" และบางทีก็ใช้ n แทน ñ เช่น Sa'''ñ'''jay = สัญชยะ ใช้เป็น Sa'''n'''jay</ref> || &nbsp;ญ || &nbsp;ञ || &nbsp;Sa'''ñ'''jay || &nbsp;ส'''ญฺ'''ชย || &nbsp;สัญชยะ || &nbsp;ส'''ญ'''ชัย, สั'''ญ'''ชัย
|- valign = "top"
| &nbsp;{{unicode|ṇ}}<ref> {{unicode|ṇ}} ที่เป็นตัวสะกดและตามด้วยพยัญชนะในวรรค ฎ ({{unicode|ṭ}}, {{unicode|ṭh}}, {{unicode|ḍ}}, {{unicode|ḍh}}, {{unicode|ṇ}}) จะออกเสียงเป็น "ณ" และบางทีก็ใช้ n, {{unicode|ṉ}} แทน {{unicode|ṇ}} เช่น ma{{unicode|'''ṇ'''ḍ}}an = มัณฑนะ ใช้เป็น ma'''n'''{{unicode|ḍ}}an, ma{{unicode|'''ṉ'''ḍ}}an</ref> || &nbsp;ณ || &nbsp;ण || &nbsp;ma{{unicode|'''ṇ'''ḍ}}an || &nbsp;ม'''ณฺ'''ฑน || &nbsp;มั'''ณ'''ฑนะ || &nbsp;มั'''ณ'''ฑนา
|- valign = "top"
! colspan = 7 | P
|- valign = "top"
| rowspan = 4|&nbsp;p || rowspan = 4|&nbsp;ป || rowspan = 4|&nbsp;प || &nbsp;'''P'''{{unicode|āṭ}}ali'''p'''utra || &nbsp;'''ป'''าฏลิ'''ปุ'''ตฺระ || &nbsp;'''ป'''าฏลิ'''ปุ'''ตระ || &nbsp;'''ป'''าฏลีบุตร
|- valign = "top"
| &nbsp;'''p'''it{{unicode|ā}} || &nbsp;'''ปิ'''ตา || &nbsp;'''ปิ'''ตา || &nbsp;บิ'''ดา
|- valign = "top"
| &nbsp;'''p'''r{{unicode|ā}}'''p'''t || &nbsp;'''ปฺ'''รา'''ปฺ'''ต || &nbsp;'''ป'''รา'''ป'''ตะ || &nbsp;'''ป'''ราบดา (ภิเษก)
|- valign = "top"
| &nbsp;sam{{unicode|ā}}'''p'''t || &nbsp;สมา'''ปฺ'''ต || &nbsp;สมา'''ป'''ตะ || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;ph || &nbsp;ผ || &nbsp;फ || &nbsp;'''ph'''al || &nbsp;'''ผ'''ล [ผะ-ละ] || &nbsp;'''ผ'''ละ [ผะ-ละ] || &nbsp;'''ผ'''ล [ผน]
|- valign = "top"
! colspan = 7 | Q
|- valign = "top"
| &nbsp;q<ref group=# name="#"/><ref>บางครั้งมีผู้ใช้ {{unicode|ḳ}} แทน q เช่น '''q'''il{{unicode|ā}} = กิลา ใช้เป็น {{unicode|'''ḳ'''}}il{{unicode|ā}}</ref> || &nbsp;ก || &nbsp;क़ || &nbsp;'''q'''il{{unicode|ā}} || &nbsp;'''กิ'''ลา || &nbsp;'''กิ'''ลา || <center>–</center>
|- valign = "top"
! colspan = 7 | R
|- valign = "top"
| &nbsp;r || &nbsp;ร || &nbsp;र || &nbsp;'''r'''{{unicode|ā}}jadh{{unicode|ā}}n{{unicode|ī}} || &nbsp;'''ร'''าชธานี || &nbsp;'''ร'''าชธานี || &nbsp;'''ร'''าชธานี
|- valign = "top"
| rowspan = 4|&nbsp;{{unicode|ṛ}}<ref group=# name="#"/><ref>บางครั้งมีผู้ใช้ {{unicode|ṟ}} แทน {{unicode|ṛ}} เช่น ba{{unicode|'''ṛ'''ā}} = บรา ใช้เป็น ba{{unicode|'''ṟ'''ā}}</ref> || rowspan = 4|&nbsp;ร || rowspan = 4 |&nbsp;ड़ || &nbsp;ba{{unicode|'''ṛ'''ā}} || &nbsp;บ'''ร'''า || &nbsp;บ'''ร'''า || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;ba'''{{unicode|ṛ}}'''ba'''{{unicode|ṛ}}''' || &nbsp;บ'''รฺ'''บ'''รฺ''' || &nbsp;บ'''ร'''บ'''ร''' || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;b{{unicode|ī'''ṛ'''ī}} || &nbsp;บี'''รี''' || &nbsp;บี'''รี''' || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;K{{unicode|āṭ}}hi{{unicode|ā}}v{{unicode|ā'''ṛ'''}} || &nbsp;กาเฐียวา'''รฺ''', กาฐยาวา'''รฺ''' || &nbsp;กาเฐียวา'''ร''', กาฐยาวา'''ร''' || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;{{unicode|ṛh}}<ref group=# name="#"/><ref>บางครั้งมีผู้ใช้ <u>rh</u> แทน {{unicode|ṛh}} เช่น Ca{{unicode|ṇḍī}}ga{{unicode|'''ṛh'''}} = จัณฑีครห์ ใช้เป็น Ca{{unicode|ṇḍī}}ga'''<u>rh</u>'''</ref> || &nbsp;รฺห<ref>รฺห แทนพยัญชนะตัวเดียวในภาษาฮินดีที่ออกเสียงเหมือน ร ตามด้วยกลุ่มลม</ref> || &nbsp;ढ़ || &nbsp;Ca{{unicode|ṇḍī}}ga'''{{unicode|ṛh}}''' || &nbsp;จณฺฑีค'''รฺห''' || &nbsp;จัณฑีค'''รห์''' || <center>–</center>
|- valign = "top"
! colspan = 7 | S
|- valign = "top"
| rowspan = 2 |&nbsp;s || rowspan = 2 |&nbsp;ส || rowspan = 2 |&nbsp;स || &nbsp;'''S'''omadev || &nbsp;โ'''ส'''มเทว || &nbsp;โ'''ส'''มเทวะ || &nbsp;โ'''ส'''มเทพ
|- valign = "top"
| &nbsp;va'''s'''tu || &nbsp;ว'''สฺ'''ตุ || &nbsp;วั'''ส'''ตุ || &nbsp;วั'''ส'''ดุ, พั'''ส'''ดุ
|- valign = "top"
| rowspan = 2 |&nbsp;{{unicode|ś}}<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ sh แทน {{unicode|ś}} เช่น {{unicode|'''ś'''ā}}stra = ศาสตระ ใช้เป็น '''sh'''{{unicode|ā}}stra</ref> || rowspan = 2 |&nbsp;ศ || rowspan = 2 |&nbsp;श || &nbsp;Ka{{unicode|'''ś'''}}yap || &nbsp;ก'''ศฺ'''ยป || &nbsp;กั'''ศ'''ยปะ || &nbsp;กั'''ศ'''ยป
|- valign = "top"
| &nbsp;{{unicode|'''ś'''ā}}stra || &nbsp;'''ศ'''าสฺตฺร || &nbsp;'''ศ'''าสตระ || &nbsp;'''ศ'''าสตร์
|- valign = "top"
| rowspan = 2 |&nbsp;{{unicode|ṣ}}<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ <u>s</u>, sh แทน {{unicode|ṣ}} เช่น {{unicode|'''Ṣ'''}}a{{unicode|ḍā}}nan = ษฑานนะ ใช้เป็น '''<u>S</u>'''a{{unicode|ḍā}}nan, '''Sh'''a{{unicode|ḍā}}nan</ref> || rowspan = 2 |&nbsp;ษ || rowspan = 2 |&nbsp;ष || &nbsp;{{unicode|'''Ṣ'''}}a{{unicode|ḍā}}nan || &nbsp;'''ษ'''ฑานน || &nbsp;'''ษ'''ฑานนะ || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;{{unicode|ś}}i{{unicode|'''ṣ'''}}ya || &nbsp;ศิ'''ษฺ'''ย || &nbsp;ศิ'''ษ'''ยะ || &nbsp;ศิ'''ษ'''ย์
|- valign = "top"
! colspan = 7 | T
|- valign = "top"
| rowspan = 3 |&nbsp;t || rowspan = 3 |&nbsp;ต || rowspan = 3 |&nbsp;त || &nbsp;p{{unicode|ā}}'''t'''{{unicode|ā}}l || &nbsp;ปา'''ต'''าล || &nbsp;ปา'''ต'''าละ || &nbsp;บาดาล
|- valign = "top"
| &nbsp;p{{unicode|ā}}'''t'''ra || &nbsp;ปา'''ตฺ'''ระ || &nbsp;ปา'''ต'''ระ || &nbsp;บา'''ต'''ร
|- valign = "top"
| &nbsp;'''t'''apas || &nbsp;'''ต'''ปสฺ || &nbsp;'''ต'''ปัส || &nbsp;'''ต'''บะ
|- valign = "top"
| rowspan = 2 |&nbsp;{{unicode|ṭ}}<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ {{unicode|ṯ}} แทน {{unicode|ṭ}} เช่น {{unicode|'''ṭ'''ī}}k{{unicode|ā}} = ฏีกา ใช้เป็น {{unicode|'''ṯ'''ī}}k{{unicode|ā}}</ref> || rowspan = 2 |&nbsp;ฏ || rowspan = 2 |&nbsp;ट || &nbsp;Bha{{unicode|'''ṭṭ'''ā}}c{{unicode|ā}}rya || &nbsp;ภ'''ฏฺฏ'''าจารฺยะ || &nbsp;ภั'''ฎฎ'''าจารยะ || &nbsp;ภั'''ฏฏ'''าจารย์
|- valign = "top"
| &nbsp;{{unicode|'''ṭ'''ī}}k{{unicode|ā}} || &nbsp;'''ฏี'''กา || &nbsp;'''ฏี'''กา || &nbsp;'''ฎี'''กา
|- valign = "top"
| rowspan = 3 |&nbsp;th || rowspan = 3 |&nbsp;ถ || rowspan = 3 |&nbsp;थ || &nbsp;pa'''th''' || &nbsp;ป'''ถ''' || &nbsp;ป'''ถ'''ะ || &nbsp;บ'''ถ'''
|- valign = "top"
| &nbsp;s'''th'''{{unicode|ā}}n || &nbsp;สฺ'''ถ'''าน || &nbsp;ส'''ถ'''านะ || &nbsp;ส'''ถ'''าน, ส'''ถ'''านะ
|- valign = "top"
| &nbsp;'''th'''ambh || &nbsp;'''ถ'''มฺภ || &nbsp;'''ถั'''มภะ || <center>–</center>
|- valign = "top"
| rowspan = 3 |&nbsp;{{unicode|ṭh}}<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ <u>th</u> แทน {{unicode|ṭh}} เช่น p{{unicode|ī'''ṭh'''}} = ปีฐะ ใช้เป็น p{{unicode|ī}}<u>'''th'''</u></ref> || rowspan = 3 |&nbsp;ฐ || rowspan = 3 |&nbsp;ठ || &nbsp;jhu'''{{unicode|ṭh}}''' || &nbsp;ฌู{{unicode|'''ฐฺ'''}} || &nbsp;ฌู'''ฐ''' || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;p{{unicode|ī'''ṭh'''}} || &nbsp;ปี'''ฐ'''ะ || &nbsp;ปี'''ฐ'''ะ || &nbsp;บิ'''ฐ'''
|- valign = "top"
| &nbsp;{{unicode|'''ṭh'''ā}}kur || &nbsp;'''ฐ'''ากุรฺ || &nbsp;'''ฐ'''ากุรฺ || &nbsp;'''ฐ'''ากูร
|- valign = "top"
! colspan = 7 | V
|- valign = "top"
| rowspan = 2 |&nbsp;v<ref>- บางครั้งมีผู้ใช้ w แทน v เช่น di'''v'''ya = ทิวยะ ใช้เป็น di'''w'''ya<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- v ที่มี a ตามหลัง และเป็นพยางค์ท้ายของคำ บางครั้งจะตัด a ที่ตามมาออก แล้วเปลี่ยน v เป็น o เช่น de'''v'''a ตัด a ท้ายคำออก เป็น "de'''v'''" แล้วเปลี่ยน v เป็น o เป็น de'''o'''</ref> || rowspan = 2 |&nbsp;ว || rowspan = 2 |&nbsp;व || &nbsp;di'''v'''ya || &nbsp;ทิ'''วฺ'''ยะ || &nbsp;ทิ'''ว'''ยะ || &nbsp;ทิพย์
|- valign = "top"
| &nbsp;'''V'''i{{unicode|ś}}'''v'''an{{unicode|ā}}th || &nbsp;'''วิ'''ศฺ'''ว'''นาถ || &nbsp;'''วิ'''ศ'''ว'''นาถะ || &nbsp;'''วิ'''ศ'''ว'''นาถ
|- valign = "top"
! colspan = 7 | Y
|- valign = "top"
| rowspan = 2 |&nbsp;y || rowspan = 2 |&nbsp;ย || rowspan = 2 |&nbsp;य || &nbsp;pe'''y''' || &nbsp;เป'''ย''' || &nbsp;เป'''ย'''ะ || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;'''Y'''amun{{unicode|ā}} || &nbsp;'''ย'''มุนา || &nbsp;'''ย'''มุนา || &nbsp;'''ย'''มนา, '''ย'''มุนา
|- valign = "top"
! colspan = 7 | Z
|- valign = "top"
| rowspan = 3 |&nbsp;z<ref group=# name="#"/> || rowspan = 3 |&nbsp;ซ || rowspan = 3 |&nbsp;ज़ || &nbsp;{{unicode|ā}}'''z'''{{unicode|ā}}d || &nbsp;อา'''ซ'''าดฺ || &nbsp;อา'''ซ'''าด || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;G̱a'''z'''n{{unicode|ī}} || &nbsp;ค'''ซฺ'''นี || &nbsp;คั'''ซ'''นี || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;'''z'''ang̱{{unicode|ā}}r{{unicode|ī}} || &nbsp;'''ซ'''งฺคารี || &nbsp;'''ซั'''งคารี || <center>–</center>
|}
 
 
=== เสียงสระ ===
{|class="wikitable" width = "99%"
! rowspan = 2 | อักษรโรมัน || rowspan = 2 width = "11%"| อักษรไทย || rowspan = 2 width = "11%"|อักษรเทวนาครี || colspan = 4 | ตัวอย่าง
|- valign = "top"
! width = "15%"|อักษรโรมัน || width = "15%"|ทับศัพท์ <br> (แบบคงรูป) || width = "15%"|ทับศัพท์<br> (แบบปรับรูป) || width = "15%"|ภาษาไทยใช้
|- valign = "top"
! colspan = 7 | A
|- valign = "top"
| &nbsp;a (ที่ไม่ได้อยู่ท้ายคำ) || <center>–</center> || &nbsp;अ || &nbsp;n'''a'''r || &nbsp;นร || &nbsp;นระ || &nbsp;นร, นระ, นรา
|- valign = "top"
| rowspan = 2 |&nbsp;a (ตามด้วยพยัญชนะที่ไม่มีสระ<br>&nbsp;ตามมา และไม่ใช่พยางค์สุดท้าย) || &nbsp;–ฺ <br>&nbsp;แบบคงรูป<ref>เครื่องหมายพินทุใส่ใต้พยัญชนะหลังสระ a ในคำทับศัพท์แบบคงรูป</ref> || rowspan = 2|&nbsp;ไม่ปรากฏรูป || rowspan = 2|&nbsp;s'''a'''mr{{unicode|āṭ}} || rowspan = 2|&nbsp;ส'''มฺ'''ราฏฺ || rowspan = 2|&nbsp;'''สั'''มราฏ || rowspan = 2|<center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;–ั <br>&nbsp;แบบปรับรูป<ref>ยกเว้นพยัญชนะที่ตามมาเป็น h, v ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศ เช่น br'''ah'''m = พรหมะ gaur'''av''' = เคารวะ N'''av'''aya = นวยะ และถ้าพยัญชนะที่ตามมาเป็น r ให้ใช้ "รร" เช่น k'''ar'''m = ก'''รร'''มะ gandh'''ar'''v = คันธ'''รร'''วะ</ref>
|- valign = "top"
| &nbsp;a (อยู่ท้ายคำ) || &nbsp;–ะ || &nbsp;ไม่ปรากฏรูป || &nbsp;pu{{unicode|ṇ}}y'''a''' || &nbsp;ปุณฺย'''ะ''' || &nbsp;ปุณย'''ะ''' || &nbsp;บุณย์
|- valign = "top"
| &nbsp;{{unicode|ā}} || &nbsp;–า || &nbsp;आ || &nbsp;N'''{{unicode|ā}}'''r'''{{unicode|ā}}'''ya{{unicode|ṇ}} || &nbsp;น'''า'''ร'''า'''ยณ || &nbsp;น'''า'''ร'''า'''ยณะ || &nbsp;น'''า'''ร'''า'''ยณ์
|- valign = "top"
| &nbsp;ai<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ y แทน ai เช่น F'''ai'''z{{unicode|ā}}b{{unicode|ā}}d = ไฟซาบาด ใช้เป็น F'''y'''z{{unicode|ā}}b{{unicode|ā}}d, H'''ai'''der{{unicode|ā}}b{{unicode|ā}}d = ไฮเดอราบาด ใช้เป็น H'''y'''der{{unicode|ā}}b{{unicode|ā}}d และบางครั้งก็ใช้ ai แทน ay เช่น j'''ay''' = ชยะ ใช้เป็น j'''ai'''</ref> || &nbsp;ไ– || &nbsp;ऐ || &nbsp;k'''ai'''l{{unicode|ā}}s || &nbsp;'''ไ'''กลาส || &nbsp;'''ไ'''กลาสะ || &nbsp;'''ไ'''กรลาส, '''ไ'''กลาส
|- valign = "top"
| &nbsp;{{unicode|āī}}<ref group=# name="#">สระนอกระบบ</ref> || &nbsp;–าย, –าอี || &nbsp;आई || &nbsp;kasturb'''{{unicode|āī}}''' || &nbsp;กสฺตุรฺบ'''าย''', กสฺตุรฺบ'''าอี''' || &nbsp;กัสตุรบ'''าย''', กัสตุรบ'''าอี''' || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;au<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ ow แทน au เช่น c'''au'''k = เจาก์ ใช้เป็น ch'''ow'''k</ref> || &nbsp;เ–า || &nbsp;औ || &nbsp;g'''au'''rav || &nbsp;'''เ'''ค'''า'''รว || &nbsp;'''เ'''ค'''า'''รวะ || &nbsp;'''เ'''ค'''า'''รพ
|- valign = "top"
! colspan = 7 | E
|- valign = "top"
| &nbsp;e || &nbsp;เ– || &nbsp;ए || &nbsp;d'''e'''v || &nbsp;'''เ'''ทว || &nbsp;'''เ'''ทวะ || &nbsp;'''เ'''ทวะ, '''เ'''ทวา, '''เ'''ทพ
|- valign = "top"
! colspan = 7 | I
|- valign = "top"
| &nbsp;i || &nbsp;–ิ || &nbsp;इ || &nbsp;{{unicode|Ś}}'''i'''v || &nbsp;'''ศิ'''ว || &nbsp;'''ศิ'''วะ || &nbsp;'''ศิ'''วะ
|- valign = "top"
| &nbsp;{{unicode|ī}}<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ ee แทน {{unicode|ī}} เช่น M{{unicode|'''ī'''}}ra = มีรา ใช้เป็น M'''ee'''r{{unicode|ā}}, N{{unicode|'''ī'''}}ra = นีรา ใช้เป็น N'''ee'''r{{unicode|ā}}</ref> || &nbsp;–ี || &nbsp;ई || &nbsp;n{{unicode|ā}}r'''{{unicode|ī}}''' || &nbsp;นา'''รี''' || &nbsp;นา'''รี''' || &nbsp;นา'''รี'''
|- valign = "top"
| &nbsp;i{{unicode|ā}}<ref group=# name="#"/> || &nbsp;เ–ีย, –ยา || &nbsp;इआ || &nbsp;K{{unicode|āṭ}}h'''i{{unicode|ā}}'''v{{unicode|āṛ}} || &nbsp;กา'''เฐีย'''วารฺ, กาฐ'''ยา'''วารฺ || &nbsp;กา'''เฐีย'''วาร, กาฐ'''ยา'''วาร || <center>–</center>
|- valign = "top"
! colspan = 7 | O
|- valign = "top"
| &nbsp;o || &nbsp;โ– || &nbsp;ओ || &nbsp;l'''o'''k || &nbsp;'''โ'''ลก || &nbsp;'''โ'''ลกะ || &nbsp;'''โ'''ลก, '''โ'''ลกา
|- valign = "top"
| rowspan = 2|&nbsp;o (ตามหลังสระ) || rowspan = 2|&nbsp;ว || rowspan = 2|&nbsp;व || &nbsp;de'''o''' || &nbsp;เท'''ว''' || &nbsp;เท'''ว'''ะ || &nbsp;เท'''ว'''ะ, เท'''ว'''า, เทพ
|- valign = "top"
| &nbsp;Ra'''o''', R{{unicode|ā}}'''o''' || &nbsp;รา'''วฺ''' || &nbsp;รา'''ว''' || <center>–</center>
|- valign = "top"
! colspan = 7 | U
|- valign = "top"
| &nbsp;u || &nbsp;–ุ || &nbsp;उ || &nbsp;g'''u'''r'''u''' || &nbsp;'''คุรุ''' || &nbsp;'''คุรุ''' || &nbsp;'''คุรุ''', ครู
|- valign = "top"
| &nbsp;u<ref group=# name="#"/> || &nbsp;–ุ<ref>มีบางคำออกเสียง "อะ" เช่น Mog̱'''u'''l = โมคัล Trivandr'''u'''m = ตริวันดรัม</ref> || &nbsp;उ || &nbsp;K'''u'''t'''u'''bmin{{unicode|ā}}r || &nbsp;'''กุตุ'''บฺมินารฺ || &nbsp;'''กุตุ'''บมินาร์ || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;{{unicode|ū}}<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ oo แทน {{unicode|ū}} เช่น M{{unicode|'''ū'''}}l = มูล ใช้เป็น M'''oo'''l, P{{unicode|'''ū'''}}na = ปูนา ใช้เป็น P'''oo'''n{{unicode|ā}}</ref> || &nbsp;–ู || &nbsp;ऊ || &nbsp;p'''{{unicode|ū}}'''r{{unicode|ṇ}} || &nbsp;'''ปู'''รฺณ || &nbsp;'''ปู'''รณะ || &nbsp;'''บู'''รณ์
|- valign = "top"
! colspan = 7 | R
|- valign = "top"
| rowspan = 2|&nbsp;{{unicode|ṛ}} (เมื่ออยู่ต้นคำหรือตามหลังพยัญชนะ)<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ ri แทน {{unicode|ṛ}} เช่น pit{{unicode|'''ṛ'''}} = ปิตฤ ใช้เป็น pit'''ri'''</ref> || rowspan = 2|&nbsp;ฤ || rowspan = 2|&nbsp;ॠ || &nbsp;pit'''{{unicode|ṛ}}''' || &nbsp;ปิตฺ'''ฤ''' || &nbsp;ปิต'''ฤ''' || <center>–</center>
|- valign = "top"
| &nbsp;{{unicode|'''ṛ'''ṣ}}i || &nbsp;'''ฤ'''ษิ || &nbsp;'''ฤ'''ษิ || &nbsp;'''ฤ'''ษี, ฤๅษี
|}
 
;หมายเหตุ
<references group=#/>
{{รายการอ้างอิง}}
<references/>
 
== ดูเพิ่ม ==
138,643

การแก้ไข