ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง"

| valign = "left" | ''' [[วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง|วิทยาลัยการบริหารและจัดการ]] '''
| valign = "top" |
*สาขาวิชา[[บริหารธุรกิจเกษตร]]
**หลักสูตร[[บริหารธุรกิจเกษตร]]
**หลักสูตรบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
*สาขาวิชา[[เทคโนโลยีการจัดการ]]
**หลักสูตร[[บริหารเทคโนโลยีการจัดการ]]
 
*ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (4+1)
| valign = "top" |
440

การแก้ไข