ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พันธุฆาต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์'''<ref>ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสำหรับสาขาประชากรศาสตร์ ส่วนสาขาอื่นบัญญัติไว้ดังนี้ คือ นิติศาสตร์บัญญัติว่า "การล้างชาติ" หรือ "การล้างเผ่าพันธุ์" และรัฐศาสตร์บัญญัติว่า "การทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์" อนึ่ง ในสาขาประชากรศาสตร์ ยังบัญญัติว่า "พันธุฆาต" ด้วย</ref><ref>{{cite book | author = สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร และพรชัย ด่านวิวัฒน์ | title = กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ | date = 2555.04 | location = กรุงเทพฯ | publisher = วิญญูชน | page = 25 | isbn = 9786162690419}}</ref> ({{lang-en|genocide}}) คือ การกระทำอย่างเป็นระบบและไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อทำลาย[[กลุ่มชาติพันธุ์]] [[กลุ่มเชื้อชาติ]] กลุ่มชนในชาติ หรือกลุ่มชนทางศาสนาทั้งกลุ่มหรือส่วนใหญ่
 
ถึงแม้จะมีผู้ให้นิยามของ "ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์" ไว้มากมายและบางทีก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ทาง[[นิติศาสตร์]]นั้น [[สหประชาชาติ]]ได้กำหนดนิยามของพฤติการณ์นี้ในข้อ 2 แห่ง "[[อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษความผิดอาญาฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์]]" (1948 United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) ว่า ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หมายถึง "การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเชื้อชาติ กลุ่มชนในชาติ หรือกลุ่มชนทางศาสนาทั้งกลุ่มหรือส่วนใหญ่ เป็นต้นว่า ฆ่าสมาชิกของกลุ่ม กระทำให้สมาชิกของกลุ่มถึงแก่พิกลพิการอย่างหนักทางกายภาพหรือจิตภาวะ กระทำโดยไตร่ตรองหรือโดยคาดการณ์ไว้แล้วเพื่อให้เกิดแก่หรือนำพามาสู่สมาชิกของกลุ่มซึ่งทุกขเวทนาในสภาพความเป็นอยู่ กระทำโดยมาตรการใด ๆ เพื่อกันมิให้มีการถือกำเนิดของทารกภายในกลุ่ม หรือใช้กำลังนำพาผู้เยาว์ในกลุ่มไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง"<ref name=CPPCG>Office of the High Commissioner for Human Rights. ''[http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/p_genoci.htm Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide]'' <!--Retrieved 2008-10-22--></ref>
38,884

การแก้ไข