ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องประดับ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
<ref>http://www.fashionbeloved.com/store/article/view/%E0E0%B8B8%84%E0E0%B8B8%A7A7%E0E0%B8B8%B2B2%E0E0%B8B8%A1A1%E0E0%B9B9%80%E0E0%B8B8%9B9B%E0E0%B9B9%87%E0E0%B8B8%99%E0E0%B8B8%A1A1%E0E0%B8B8%B2B2%E0E0%B9B9%81%E0E0%B8B8%9F9F%E0E0%B8B8%8A8A%E0E0%B8B8%B1B1%E0E0%B9B9%88%E0E0%B8B8%99%E0E0%B9B9%80%E0E0%B8B8%84%E0E0%B8B8%A3A3%E0E0%B8B8%B7B7%E0E0%B9B9%88%E0E0%B8B8%AD%E0E0%B8B8%87%E0E0%B8B8%9B9B%E0E0%B8B8%A3A3%E0E0%B8B8%B0B0%E0E0%B8B8%94%E0E0%B8B8%B1B1%E0E0%B8B8%9A9A%E0E0%B8B8%AD%E0E0%B8B8%94%E0E0%B8B8%B5B5%E0E0%B8B8%95_95_%E0E0%B8B8%9B9B%E0E0%B8B8%B1B1%E0E0%B8B8%88%E0E0%B8B8%88%E0E0%B8B8%B8B8%E0E0%B8B8%9A9A%E0E0%B8B8%B1B1%E0E0%B8B8%99-115052-th.html</ref>ความเป็นมาของเครื่องประดับโลก
ความเป็นมาของเครื่องประดับโลก
เครื่องประดับเป็นสิ่งหนึ่งในกระแสวัฒนธรรมที่ใช้ควบคู่มากับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอื่นๆ ในสมัยโบราณการตกแต่งร่างกาย ใช้วิธีสักร่างกาย หรือใช้สีเขียนบนผิวหนัง การเขียนสีบนผิวหนังพบครั้งแรกในสมัยอียิปต์ เมื่อประมาณ 2000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช คำว่า “สัก” ในภาษาไทย ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Tattoo และคำว่า Tattoo มาจากภาษาไฮติว่า Tatau ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับ การทำเครื่องหมาย
ส่วนการแต่งกายด้วยวัตถุ มีการตกแต่งด้วยทองคำ พบหลักฐานการใช้ทองคำมาทำเป็นเครื่องประดับ ในสมัยอียิปต์ และกรีกโบราณ เครื่องประดับเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถบอกประวัติความเป็นไปในสมัยประวัติศาสตร์ได้ เป็นสื่อสัญลักษณ์ที่บอกถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม นิสัยใจคอของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การศึกษาทางประวัติศาสตร์ศิลป์ จึงนิยมที่จะศึกษาเรื่องราวของ เครื่องประดับร่วมไปด้วย เพราะเครื่องประดับนอกจากจะใช้ประดับร่างกายเพื่อความสวยงามแล้ว ยังบอกตำแหน่ง ฐานะ ยศศักดิ์ได้ เช่น ชาวอเมริกันอินเดียนที่อยู่ตามเผ่าต่างๆ จะใช้สีหรือขนนกประดับประดาร่างกาย และสีหรือขนนกนี้จะบอกตำแหน่งของผู้ใช้ ในขณะเดียวกันเครื่องประดับยังบอกฐานะทางเศรษฐกิจของเจ้าของได้อีกด้วย
17

การแก้ไข