ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 3"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''[[คณะรัฐมนตรี]]คณะที่ 3''' (1 เมษายน 2476 - 20 มิถุนายน 2476)
 
[[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา]] (ก้อน หุตะสิงห์) เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] ตามความในข้อ 2 แห่ง'''[[พระราชกฤษฎีกา]]ให้ปิดประชุม[[สภาผู้แทนราษฎร]]และตั้ง[[คณะรัฐมนตรี]]ชุดใหม่ ๒๔๗๖''' ซึ่งในประกาศนั้นบัญญัติ
ให้รัฐมนตรีผู้ซึ่งว่าการกระทรวงต่าง ๆ อยู่ในเวลายุบสภาเป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรีใหม่โดยตำแหน่ง
ส่วนรัฐมนตรีอื่น ๆ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งขึ้นโดยคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี โดย[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงลงพระปรมาภิไธย ในประกาศตั้งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2476
== การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี ==
=== 18 มิถุนายน 2476 ===
==== ลาออก ====
มีประกาศพระบรมราชโองการว่า
*พันเอก [[พระยาพหลพลพยุหเสนา]] (พจน์ พหลโยธิน)
*พันโท [[พระยาประศาสน์พิทยายุทธ์]] (วัน ชูถิ่น)
ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2476 โดยอ้างเหตุผลว่าได้รับราชการตรากตรำมาครบ ๑ ปีแล้วและมีความเจ็บป่วยเนืองๆ
==== แต่งตั้ง ====
*นายพลตรี พระยาพิชัยสงคราม (แก๊บ สรโยธิน) เป็นรัฐมนตรี
*นายพันเอก พระยาศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ) เป็นรัฐมนตรี
7,770

การแก้ไข