ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มภาษาเซมิติก"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
ระบบการกสามแบบของภาษาเซมิติกดั้งเดิม (ประธาน กรรมตรงและเจ้าของ) โดยใช้การลงท้ายการกที่ต่างไป ยังคงมีอยู่ในภาษาอาหรับในอัลกุรอ่าน [[ภาษาอัคคาเดีย]] และ[[ภาษายูการิติก]] ลักษระนี้หายไปในภาษาเซมิติกสมัยใหม่ ภาษาอาหรับมาตรฐานสมัยใหม่คงมีการลงท้ายการกเฉพาะในการเขียนและการออกอากาศ การลงท้ายการกด้วย -n ยังคงไว้ในภาษาเซมิติกในเอธิโอเปีย นามและคุณศัพท์ในกลุ่มภาษาเซมิติกมีการกำหนดเป็นสถานะ สถานะชี้เฉพาะกำหนดโดย nunation
=== จำนวนของนามและคุณศัพท์ ===
กลุ่มภาษาเซมิติกส่วนใหญ่มี 3 จำนวนคือเอกพจน์ ทวิพจน์ และพหูพจน์ ทวิพจน์ยังใช้อยู่ในภาษาอาหรับบางสำเนียงเช่นชื่อประเทศบาห์เรน (bahr "[[ทะเล]]" + -ayn "สอง") และในภาษาฮีบรู เช่น šana หมายถึง 1 ปี šnatayim หมายถึง 2 ปี และ šanim หมายถึงหลายปี และในภาษามอลตา sena หมายถึง 1 ปี sentejn หมายถึง 2 ปี และ snin หมายถึงหลายปี การทำให้เป็นพหูพจน์โดยการแทรกเสียงสระลงไป เช่น sadd เขื่อน 1 แห่ง sudūd เขื่อนหลายแห่ง พบในภาษาอาหรับและภาษาเอธิโอเปีย รวมทั้งภาษามอลตา จึงน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของภาษาเซมิติกดั้งเดิม
=== มาลาและกาล ===
ระบบมาลาของกลุ่มภาษาเซมิติกตะวันตกและตะวันออกต่างกันชัดเจน ภาษาอัคคาเดียรักษาลักษณะซึ่งพบโดยทั่วไปในกลุ่มภาษาแอฟโฟร-เอเชียติก ภาษาเซมิติกตะวันตกดั้งเดิมมี 2 มาลา คือสมบูรณ์สำหรับการกระทำที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ใช้กับการกระทำที่เกิดไม่สมบูรณ์ ในกรณีพิเศษของภาษาอราเมอิกใหม่มีการรวมคำกริยาซึ่งได้รับอิทธิพลจากกลุ่มภาษาอิหร่าน
ตัวอย่างเช่น รากศัพท์ k-t-b, (หมายถึงการเขียน) ในภาษาอาหรับ:
 
: '''''k'''a'''t'''a'''b'''a'' كتب "he wrote" (masculine)
: '''''k'''a'''t'''a'''b'''at'' كتبت "she wrote" (feminine)
: '''''k'''u'''t'''i'''b'''a'' كتب "it was written" (masculine)
: '''''k'''u'''t'''i'''b'''at'' كتبت "it was written" (feminine)
: '''''k'''i'''t'''ā'''b'''- '' كتاب "book" (the hyphen shows end of stem before various case endings)
: '''''k'''u'''t'''u'''b'''- '' كتب "books" (plural)
: '''''k'''u'''t'''ayyi'''b'''- '' كتيب "booklet" (diminutive)
: '''''k'''i'''t'''ā'''b'''at- '' كتابة "writing"
: '''''k'''ā'''t'''i'''b'''- '' كاتب "writer" (masculine)
: '''''k'''ā'''t'''i'''b'''ah- '' كاتبة "writer" (feminine)
: '''''k'''ā'''t'''i'''b'''ūn(a) '' كاتبون "writers" (masculine)
: '''''k'''ā'''t'''i'''b'''āt- '' كاتبات "writers" (feminine)
: '''''k'''u'''tt'''ā'''b'''- '' كتاب "writers" (broken plural)
: '''''k'''a'''t'''a'''b'''at- '' كتبة "writers" (broken plural)
: ''ma'''kt'''a'''b'''- '' مكتب "desk" or "office"
: ''ma'''kt'''a'''b'''at- '' مكتبة "library" or "bookshop"
: ''ma'''kt'''ū'''b'''- '' مكتوب "written" (participle) or "postal letter" (noun)
 
และรากศัพท์เดียวกันในภาษาฮีบรู (k-t-{{Unicode|ḇ}}):
 
: '''''k'''a'''t'''a'''{{Unicode|ḇ}}'''ti'' כתבתי "I wrote"
: '''''k'''a'''t'''a'''{{Unicode|ḇ}}'''ta'' כתבת "you (''m'') wrote"
: '''''k'''a'''t'''a'''{{Unicode|ḇ}}''''' כתב "he wrote" or "reporter" (''m'')
: '''''k'''a'''tt'''e'''{{Unicode|ḇ}}'''et'' כתבת "reporter" (''f'')
: '''''k'''a'''tt'''a'''{{Unicode|ḇ}}'''a'' כתבה "article" (plural ''katavot'' כתבות)
: ''mi'''{{Unicode|ḵ}}t'''a'''{{Unicode|ḇ}}''''' מכתב "postal letter" (plural ''mi'''{{Unicode|ḵ}}t'''a'''{{Unicode|ḇ}}'''im'' מכתבים)
: ''mi'''{{Unicode|ḵ}}t'''a'''{{Unicode|ḇ}}'''a'' מכתבה "writing desk" (plural ''mi'''{{Unicode|ḵ}}t'''a'''{{Unicode|ḇ}}'''ot'' מכתבות)
: '''''kt'''o'''{{Unicode|ḇ}}'''et'' כתובת "address" (plural '''''kt'''o'''{{Unicode|ḇ}}'''ot'' כתובות)
: '''''kt'''a'''{{Unicode|ḇ}}''''' כתב "handwriting"
: '''''k'''a'''t'''u'''{{Unicode|ḇ}}''''' כתוב "written" (''f'' '''''kt'''u'''{{Unicode|ḇ}}'''a'' כתובה)
: ''hi'''{{Unicode|ḵ}}t'''i'''{{Unicode|ḇ}}''''' הכתיב "he dictated" (''f'' ''hi{{Unicode|ḵ}}'''ti'''{{Unicode|ḇ}}a'' הכתיבה)
: ''hit'''k'''a'''tt'''e'''{{Unicode|ḇ}}''''' התכתב "he corresponded (''f'' ''hitkat'''{{Unicode|ḇ}}a''''' התכתבה)
: ''ni'''{{Unicode|ḵ}}t'''a'''{{Unicode|ḇ}}''''' נכתב "it was written" (''m'')
: ''ni'''{{Unicode|ḵ}}t'''e'''{{Unicode|ḇ}}'''a'' נכתבה "it was written" (''f'')
: '''''kt'''i'''{{Unicode|ḇ}}''''' כתיב "spelling" (''m'')
: ''ta'''{{Unicode|ḵ}}t'''i'''{{Unicode|ḇ}}''''' תכתיב "prescript" (''m'')
: ''me'''{{Unicode|ḵ}}'''u'''tt'''a'''{{Unicode|ḇ}}''''' מכותב "a person on one's mailing list" (''me'''{{Unicode|ḵ}}'''u'''tt'''e'''{{Unicode|ḇ}}'''et'' מכותבת ''f'')
: '''''kt'''u'''bb'''a'' כתובה "ketubah (a Jewish marriage contract)" (''f'') (note: b here, not {{Unicode|ḇ}})
 
ในภาษามอลตา ซึ่งรากศัพท์พยัญชนะจะเรียกว่า ''mamma'':
 
: ''jiena '''kt'''i'''bt''''' "I wrote"
: ''inti '''kt'''i'''bt''''' "you wrote" (''m'' or ''f'')
: ''huwa '''k'''i'''t'''e'''b''''' "he wrote"
: ''hija '''k'''i'''tb'''et'' "she wrote"
: ''aħna '''kt'''i'''b'''na'' "we wrote"
: ''intkom '''kt'''i'''b'''tu'' "you (''pl'') wrote"
: ''huma '''k'''i'''tb'''u'' "they wrote"
: ''huwa mi'''kt'''u'''b''''' "it is written"
: '''''k'''i'''t'''tie'''b''''' "writer"
: '''''k'''i'''t'''tie'''b'''a'' "writers"
: '''''k'''i'''tb'''a'' "writing"
: '''''kt'''i'''b''''' "writing"
: '''''kt'''ie'''b''''' "book"
: '''''k'''o'''tb'''a'' "books"
: '''''kt'''ejje'''b''''' "booklet"
 
 
* Giovanni Garbini. ''Le lingue semitiche: studi di storia linguistica''. Istituto Orientale: Napoli 1984.
* Giovanni Garbini & Olivier Durand. ''Introduzione alle lingue semitiche''. Paideia: Brescia 1995.
* Robert Hetzron (ed.) ''The Semitic Languages''. Routledge: London 1997. ISBN 0-415-05767-1. (For family tree, see p. 7).
* Edward Lipinski. ''Semitic Languages: Outlines of a Comparative Grammar''. 2nd ed., Orientalia Lovanensia Analecta: Leuven 2001. ISBN 90-429-0815-7
* Sabatino Moscati. ''An introduction to the comparative grammar of the Semitic languages: phonology and morphology''. Harrassowitz: Wiesbaden 1969.
* Edward Ullendorff, ''The Semitic languages of Ethiopia: a comparative phonology''. London, Taylor's (Foreign) Press 1955.
* William Wright & William Robertson Smith. ''Lectures on the comparative grammar of the Semitic languages''. Cambridge University Press 1890. [2002 edition: ISBN 1-931956-12-X]
* [[Arafa Hussein Mustafa]]. "''Analytical study of phrases and sentences in epic texts of Ugarit.''" (German title: Untersuchungen zu Satztypen in den epischen Texten von Ugarit). PhD-Thesis. Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, Germany: 1974.
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.bartleby.com/61/tree.html Chart of the Semitic Family Tree] American Heritage Dictionary (4th ed.)
* [http://community.livejournal.com/terra_linguarum/95880.html Semitic genealogical tree] (as well as the Afroasiatic one), presented by Alexander Militarev at his talk “Genealogical classification of Afro-Asiatic languages according to the latest data” (at the conference on the 70th anniversary of [[Vladislav Illich-Svitych]], Moscow, 2004; [http://community.livejournal.com/terra_linguarum/95627.html short annotations of the talks given there]{{ru icon}})
* [http://www.ethnologue.com/show_family.asp?subid=53-16 "Semitic" in SIL's Ethnologue]
* [http://www.usatoday.com/tech/science/discoveries/2007-01-23-snake-spell_x.htm Ancient snake spell in Egyptian pyramid may be oldest Semitic inscription]
138,643

การแก้ไข