ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มภาษาอิหร่าน"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
== ตารางเปรียบเทียบ ==
{| class="wikitable" style="font-size:85%; line-height:1.25em;"
! [[ภาษาอังกฤษ]]
! [[ภาษาซาซากิ]]
! [[ภาษาเคิร์ด]]
! [[ภาษาพาซตู]]
! [[ภาษาบาโลชิ]]
! [[ภาษามาซันดารานี]]
! [[ภาษาเปอร์เซีย]]
! [[ภาษาเปอร์เซียกลาง]]
! [[ภาษาพาร์เทียน]]
! [[ภาษาเปอร์เซียโบราณ]]
! [[ภาษาอเวสตะ]]
|-
| '''''beautiful'''''
| rind
| rind/delal/cûwan
| {{IPA|ʂkulai/xkulai, ʂɑjista/xɑjista}}
| sharr, soherâ
| ṣəmxâl/ Xəş-nəmâ
| zibâ/ xuš-chehreh
| hučihr, hužihr
| hužihr
| naiba
| vahu-, srîra
|-
| '''''blood'''''
| goyni
| xwîn
| {{IPA|wina}}
| hon
| xun
| xūn
| xōn
| xōn
|
| vohuni
|-
| '''''bread'''''
| nan
| nan
| {{IPA|ɖoɖəi, nəɣɑn}}
| nân, nagan
| nûn
| nân
| nân
| nân
|
|
|-
| '''''bring'''''
| ardene
| anîn/hênan, awirdin/hawirdin
| {{IPA|rɑ wɺ̡əl}}
| âurten, yārag, ārag
| biyârden
| âvardan/biyar
| âwurdan, āwāy-, āwar-, bar-
| āwāy-, āwar-, bar-
| bara-
| bara, bar-
|-
| '''''brother'''''
| bıra
| bira
| {{IPA|wror}}
| brāt, brās
| birâr
| barādar
| brād, brâdar
| brād, brādar
| brâtar
| brâtar-
|-
| '''''come'''''
| amayene
| hatin
| {{IPA|rɑ tləl}}
| āhag, āyag
| Biyamona, enen
| âmadan
| âmadan, awar
| awar, čām
| ây-, âgam
| âgam-
|-
| '''''cry'''''
| berbayene
| girîn
| {{IPA|ʒaɺ̡əl}}
| greewag, greeten
| bərmə/ qâ
| geristan/geryeh
| griy-, bram-
|
|
|
|-
| '''''dark'''''
| tari
| tarî
| {{IPA|tjɑrə}}
| thár
| siyo
| târîk
| târīg/k
| târīg, târēn
|
| sâmahe, sâma
|-
| '''''daughter/girl'''''
| çena
| keç/kîj/kenîşk/dot
| {{IPA|lur}}
| dohtir, duttag
| kijâ/ dether
| doxtar
| duxtar
| duxt, duxtar
|
| duxδar
|-
| '''''day'''''
| roce/roje/roze
| roj
| {{IPA|wradz}}
| roç
| rezh
| rûz
| rōz
|
| raucah-
|
|-
| '''''do'''''
| kerdene
| kirin/kirdin
| {{IPA|kawəl}}
| kanag, kurtin
| hâkerden
| kardan
| kardan
| kartan
| kạrta-
| kәrәta-
|-
| '''''door'''''
| çeber
| derge/derî
| {{IPA|war, daɺ̡a}}
| gelo, darwāzag
| bəli
| dar
| dar
| dar, bar
| duvara-
| dvara-
|-
| '''''die'''''
| merdene
| mirin/mirdin
| {{IPA|mrəl}}
| mireg
| mərnen
| murdan
| murdan
|
| mạriya-
| mar-
|-
| '''''donkey'''''
| her
| ker
| {{IPA|xar}}
| her
| xar
| xar
| xar
|
|
|
|-
| '''''egg'''''
| hak
| hêk/hêlik
| {{IPA|hagəi}}
| heyg, heyk
| merqâna
| toxm
| toxmag, xâyag
| taoxmag, xâyag
|
| taoxma-
|-
| '''''earth'''''
| êrd (''uncertain origin'')
| herd/erd (''uncertain origin'')
| {{IPA|zməka}}
| zemin
| zemi
| zamin
| zamīg
| zamīg
| zam-
| zãm, zam, zem
|-
| '''''evening'''''
| shan
| êvar/êware
| {{IPA|mɑʂɑm/mɑxɑm}}
| begáh
| nəmâşun
| begáh
| sarshab
| êbêrag
|
|
|-
| '''''eye'''''
| çım
| çav/çaw
| {{IPA|stərga}}
| ch.hem, chem
| bəj, Çəş
| chashm
| chašm
| chašm
| čaša-
| čašman-
|-
| '''''father'''''
| pi
| bav/bawk/piya
| {{IPA|plɑr}}
| pit, piss
| piyer
| pedar
| pidar
| pid
| pitar
| pitar
|-
| '''''fear'''''
| ters
| tirs
| {{IPA|vera, tars}}
| turs, terseg
| təşəpaş
| tars
| tars
| tars
| tạrsa-
| tares-
|-
| '''''fiancé'''''
| washte
| dezgîran
| {{IPA|numzɑd}}
| nām zād
| xasgar
| nâm-zad
| -
| -
|
|
|-
| '''''fine'''''
| weş
| xweş/baş
| {{IPA|ʂa/xa}}
| wash, hosh
| xaar
| xosh
| dârmag
|
|
| srîra
|-
| '''''finger'''''
| gisht
| til/qamik/engust
| {{IPA|gwəta}}
| lenkutk, mordâneg
| angoos
| angošt
| angust
|
|
| dišti-
|-
| '''''fire'''''
| adır
| agir/atir
| {{IPA|wor}}
| âch, âs
| tesh
| âtaš, âzar
| âdur, âtaxsh
| ādur
| âç-
| âtre-/aêsma-
|-
| '''''fish'''''
| mase
| masî
| {{IPA|kab}}
| mâhi, mâhig
| mahi
| mâhi
| mâhig
| mâsyâg
|
| masyô, masya
|-
| '''''food / eat'''''
| werdene
| xwarin/xwardin
| {{IPA|xoɺ̡ə / xwaɺ̡əl}}
| warag, warâk
| Xərak/ xəynen
| Gaza / xordan
| parwarz / xwâr, xwardīg
| parwarz / xwâr
|
| hareθra / ad-, at-
|-
| '''''go'''''
| şiyayene
| çûn/çiyin
| {{IPA|tləl}}
| jwzzegh, shutin
| shunen / burden
| raftan
| raftan, shudan
| ay-
| ai-
| ay-, fra-vaz
|-
| '''''god'''''
| heq
| xwedê/xwa
| {{IPA|xwdai}}
| hwdâ
| homa, xəda
| khodâ
| bay, abragar
|
| baga-
| baya-
|-
| '''''good'''''
| rınd
| baş, çak, rind
| {{IPA|ʂə/xə}}
| jawáin, šarr
| xâr
| xub / nîuū
| xūb, nêkog
|
| vahu-
| vohu, vaŋhu-
|-
| '''''grass'''''
| vash
| giya, riwek, şênkatî
| {{IPA|wɑʂə/wɑxə}}
| rem, sabzag
|
| sabzeh, giyâh
| giyâ
| dâlūg
|
| urvarâ
|-
| '''''great'''''
| gırs / pil
| gir, mezin, gewre
| {{IPA|loj, ɣwara}}
| mastar, mazan
| gat, belang, pila
| bozorg
| wuzurg, pīl
|
| vazraka-
| uta-, avañt
|-
| '''''hand'''''
| dest
| dest
| {{IPA|lɑs}}
| dast
| dess
| dast
| dast
| dast
| dasta-
| zasta-
|-
| '''''head'''''
| ser
| ser, kep
| {{IPA|sar, kakaɺ̡ai}}
| saghar
| kalə
| sar, kalleh
| sar
|
|
|
|-
| '''''heart'''''
| zerre
| dil
| {{IPA|zɺ̡ə}}
| dil, hatyr
| dil
| del
| dil
| dil
|
| aηhuš
|-
| '''''horse'''''
| estor
| hesp/esp
| {{IPA|ɑs}}
| asp
| istar
| asp, astar
| asp, stōr
| asp, stōr
| aspa
| aspa-
|-
| '''''house'''''
| keye
| mal, hoz, xanu
| {{IPA|kor, xuna}}
| log, dawâr
| səre
| xâneh
| xânag
|
|
| demâna-, nmâna-
|-
| '''''hunger'''''
| vêşan
| birçîtî/wirsêtî
| {{IPA|lwəʐa/lwəga}}
| shudhagh
| veyshna
| gorosnegi
| gursag, shuy
|
|
|
|-
| '''''language''''' (also '''''tongue''''')
| zıwan / zon
| ziwan/ziman
| {{IPA|ʒəba}}
| zevân, zobân
| ziwân
| zabân
| zuwân
| izβân
| hazâna-
| hizvâ-
|-
| '''''laugh'''''
| huyayene
| kenîn
| {{IPA|xandəl}}
| khendegh, hendeg
|
| xandidan
| xandīdan
|
| karta
| Syaoθnâvareza-
|-
| '''''life'''''
| jewiyaene
| jiyan/jîn
| {{IPA|ʒwandun}}
| zendegih, zind
|
| zendegi
| zīndagīh, zīwišnīh
| žīwahr, žīw-
|
| gaêm, gaya-
|-
| '''''man'''''
| merd
| mêr, piyaw
| {{IPA|saɺ̡ai, meɺ̡ə}}
| merd
| merd
| mard
| mard
| mard
| martiya-
| mašîm, mašya
|-
| '''''moon'''''
| ashmê
| heyv/mang
| {{IPA|spoʐmai/spogmai, mjɑʃt}}
| máh
| mithra
| mâh
| māh
| māh
| mâh-
| måŋha-
|-
| '''''mother'''''
| maye
| dayik, mak
| {{IPA|mor}}
| mât, mâs
| mâr
| mâdar
| mādar
| mādar
| mâtar
| mâtar-
|-
| '''''mouth'''''
| fek
| dev/dem
| {{IPA|xwlə}}
| dap
|
| dahân
| dahân, rumb
|
|
| åŋhânô, âh, åñh
|-
| '''''name'''''
| name
| naw
| {{IPA|num}}
| nâm
| num
| nâm
| nâm
|
| nâman
| nãman
|-
| '''''night'''''
| şewe
| shew, shewn, nutek
| {{IPA|ʃpa}}
| šap, shaw
| sheow
| shab
| shab
|
| xšap-
| xšap-
|-
| '''''open'''''
| akerdene
| vekirin
| {{IPA|prɑnistəl, xlɑsawəl}}
| pabožagh, paç
| vâ-hekârden
| bâz-kardan
| abâz-kardan
|
| būxtaka-
| būxta-
|-
| '''''peace'''''
| kotpy
| aştî
| {{IPA|roɣa}}
| ârâm
|
| âshti, ârâmeš, ârâmî
| âštih, râmīšn
| râm, râmīšn
| šiyâti-
| râma-
|-
| '''''pig'''''
| xoz
| beraz
| {{IPA|xug, seɖar}}
| khug
| xi
| xūk
| xūk
|
|
| varâza (wild pig)
|-
| '''''place'''''
| ja
| cih/şûn
| {{IPA|dzaj}}
| hend, jâgah
|
| jâh/gâh
| gâh
| gâh
| gâθu-
| gâtu-, gâtav-
|-
| '''''read'''''
| wendene
| xwendin
| {{IPA|lwastəl}}
| wánagh
| baxinden
| xândan
| xwândan
|
|
|
|-
| '''''say'''''
| vatene
| gotin/wutin
| {{IPA|wajəl}}
| gushagh
| baotena
| goftan, gap(-zadan)
| guftan, gōw-, wâxtan
| gōw-
| gaub-
| mrû-
|-
| '''''sister'''''
| wae
| xweşk
| {{IPA|xor}}
| gwhâr
| xâxer
| xâhar/xwâhar
| xwahar
|
|
|
|-
| '''''small'''''
| qıc
| piçûk
| {{IPA|kutʃnai, waɺ̡ukai, kam}}
| gwand, hurd
| pətik, bechuk, perushk
| kuchak, kam, xurd, rîz
| kam, rangas
| kam
| kamna-
| kamna-
|-
| '''''son'''''
| qıj
| kur
| {{IPA|zoj}}
| baç, phusagh
| pisser
| pesar, pûr, baça
| pur, pusar
| puhr
| puça
| pūθra-
|-
| '''''soul'''''
| gan
| giyan
| {{IPA|arwɑ}}
| rawân
|
| ravân
| rūwân, gyân
| rūwân, gyân
|
| urvan-
|-
| '''''spring'''''
| usar
| bihar
| {{IPA|psarlai}}
| bhârgâh
| wehâr
| bahâr
| wahâr
|
| vâhara-
| θūravâhara-
|-
| '''''tall'''''
| berz
| bilind/berz
| {{IPA|lwaɺ̡, dʒəg}}
| bwrz, buland
|
| boland / bârez
| buland, borz
| bârež
|
| barez-
|-
| '''''three'''''
| hire
|
| {{IPA|dre}}
| sey
| se
| se
|
| hrē
| çi-
| θri-
|-
| '''''village'''''
| dewe
| gund, dê
| {{IPA|kəlai}}
| helk, kallag, dê
| deh
| deh, wis
| wiž
| dahyu-
| vîs-, dahyu-
|
|-
| '''''want'''''
| waştene
| xwestin/wîstin
| {{IPA|ɣuʂtəl/ɣuxtəl}}
| lotagh
| bexanen
| xâstan
| xwâstan
|
|
|
|-
| '''''water'''''
| owe
| aw
| {{IPA|obə}}
| âp
| ab
| âb/aw
| âb
| âb
| âpi
| avô-
|-
| '''''when'''''
| key
| kengê/key
| {{IPA|kəla}}
| ked
|
| kay
| kay
| ka
|
| čim-
|-
| '''''wind'''''
| va
| ba
| {{IPA|bɑd}}
| gwáth
|
| bâd
| wâd
|
|
| vâta-
|-
| '''''wolf'''''
| verg
| gur/gurg
| {{IPA|lewə, ʃarmuʂ/ʃarmux}}
| gurkh
| varg
| gorg
| gurg
|
| varka-
| vehrka
|-
| '''''woman'''''
| ceniye
| jin/afret
| {{IPA|ʂədza/xədza}}
| jan
| zhənya
| zan
| zan
| žan
|
| hâīrīšī-, nâirikâ-
|-
| '''''year'''''
| serre
| sal
| {{IPA|kɑl}}
| sâl
|
| sâl
| sâl
|
| θard
| ýâre, sarәd
|-
| '''''yes / no'''''
| ya / né
| erê (bale) (a) / na
| {{IPA|ho (wo) / na, ja}}
| ere / na
|
| baleh (âre) / na
| hâ / ney
| hâ / ney
| yâ / nay, mâ
| yâ / noit, mâ
|-
| '''''yesterday'''''
| vizêri
| duh/dwênê
| {{IPA|parun}}
|
| direz
| diruz
| dêrûž
|
|
|-
! [[ภาษาอังกฤษ]]
! [[ภาษาซาซากิ]]
! [[ภาษาเคิร์ด]]
! [[ภาษาพาซตู]]
! [[ภาษาบาโลชิ]]
! [[ภาษามาซันดารานี]]
! [[ภาษาเปอร์เซีย]]
! [[ภาษาเปอร์เซียกลาง]]
! [[ภาษาพาร์เทียน]]
! [[ภาษาเปอร์เซียโบราณ]]
! [[ภาษาอเวสตะ]]
|-
|}
138,643

การแก้ไข