ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
| ชื่อหน่วยงาน = กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
| ชื่อในภาษาแม่_1 =
| ชื่อในภาษาแม่_2 =
| ชื่อในภาษาแม่_ท =
| สัญลักษณ์ =
| สัญลักษณ์_กว้าง =
| สัญลักษณ์_บรรยาย =
| ตรา =
| ตรา_กว้าง = 150px
| ตรา_บรรยาย =
| ภาพ =
| ภาพ_กว้าง =
| ภาพ_บรรยาย =
| วันก่อตั้ง = [[พ.ศ. 2535]]
| ผู้ก่อตั้ง =
| สืบทอดจาก_1 =
| สืบทอดจาก_2 =
| สืบทอดจาก_3 =
| สืบทอดจาก_4 =
| สืบทอดจาก_5 =
| สืบทอดจาก_6 =
| วันยุบเลิก =
| สืบทอดโดย =
| เขตอำนาจ =
| กองบัญชาการ =
| latd= |latm= |lats= |latNS=
| longd= |longm= |longs= |longEW=
| รหัสภูมิภาค =
| บุคลากร =
| งบประมาณ = 535.6627 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2555]])</small><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/015/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 15ก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555</ref>
| รัฐมนตรี1_ชื่อ =
| รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี2_ชื่อ =
| รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี3_ชื่อ =
| รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี4_ชื่อ =
| รัฐมนตรี4_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี5_ชื่อ =
| รัฐมนตรี5_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี6_ชื่อ =
| รัฐมนตรี6_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี7_ชื่อ =
| รัฐมนตรี7_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี8_ชื่อ =
| รัฐมนตรี8_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี9_ชื่อ =
| รัฐมนตรี9_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี10_ชื่อ =
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = ว่าง
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = นางรัชนี เอมะรุจิ
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ = นางสาวภาวิณี ปุญณกันต์
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ =
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า5_ชื่อ =
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า6_ชื่อ =
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า7_ชื่อ =
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า8_ชื่อ =
| หัวหน้า8_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า9_ชื่อ =
| หัวหน้า9_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า10_ชื่อ =
| หัวหน้า10_ตำแหน่ง =
| ประเภทหน่วยงาน = กรม
| ต้นสังกัด = [[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)|กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]
| กำกับดูแล =
| ลูกสังกัด_1 =
| ลูกสังกัด_2 =
| ลูกสังกัด_3 =
| ลูกสังกัด_4 =
| ลูกสังกัด_5 =
| ลูกสังกัด_6 =
| ลูกสังกัด_7 =
| ลูกสังกัด_8 =
| ลูกสังกัด_9 =
| เอกสารหลัก_1=
| เอกสารหลัก_2=
| เอกสารหลัก_3=
| เอกสารหลัก_4=
| เอกสารหลัก_5=
| เอกสารหลัก_6=
| เว็บไซต์ = http://www.deqp.go.th
| หมายเหตุ =
| แผนที่ =
| แผนที่_กว้าง =
| แผนที่_บรรยาย =
}}
'''กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม'''เป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัด[[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]] จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
138,643

การแก้ไข