ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
== สัญลักษณ์ ==
*'''สัญลักษณ์ประจำคณะ'''
สัญลักษณ์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ [[ควาย]] และ[[คันไถ]] หมายถึง การทำนาในสมัยก่อน ต้องใช้ควายและคันไถเป็นเครื่องมือในการปลูกข้าว เป็นรากฐานของการทำการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวไทย
 
*'''สีประจำคณะ'''
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)'''
* สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
|-
|-
| valign = "top" | 7. รองศาสตราจารย์ ดร.อัศนี ปราจีนบูรวรรณ์
| valign = "top" |
??? 2545 - 2548 <br>
??? 2548 - 2551
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | ??? 2551 - 2555
|-
| valign = "top" |9. รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา
| valign = "top" |2555 - ปัจจุบัน
|-
138,643

การแก้ไข