ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
 
== ประวัติ ==
คณะสังคมศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยนเรศวร]] มีความเป็นมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ซึ่งมีการจัดตั้ง '''"คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก"''' ในวันที่ [[28 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2517]]
 
ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยได้ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยนเรศวร" ในวันที่ [[29 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2533]] ได้มีการรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกันเป็น '''"คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"'''
 
และในปี [[พ.ศ. 2546]] ทางสภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติในการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ โดยให้รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น[[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]] และให้จัดตั้งคณะใหม่ 3 คณะ ซึ่งมี '''"คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"''' รวมอยู่ด้วย
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต'''
* สาขาวิชาจิตวิทยา
'''หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต'''
* สาขาวิชาประวัติศาสตร์
* สาขาวิชาพัฒนาสังคม
* สาขาวิชาการวิจัยสังคม
'''หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต'''
* สาขาวิชารัฐศาสตร์
'''หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต'''
| valign="top" |
'''หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต'''
* สาขาวิชาพัฒนาสังคม
* สาขาวิชาประวัติศาสตร์
'''หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (เร็วๆ นี้)'''
* สาขาประวัติศาสตร์ (กำลังพิจารณา + คณะศึกษาศาสตร์ )
* สาขาวิชาสังคมศึกษา (กำลังพิจารณา + คณะศึกษาศาสตร์)
'''หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต'''
* สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
* สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง
'''หลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต'''
* สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
| valign="top" |
'''หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต'''
* สาขาวิชาพัฒนาสังคม
|-
138,643

การแก้ไข