ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ"

เก็บกวาด
(r2.7.3) (โรบอต แก้ไข: en:Assets Examination Committee)
(เก็บกวาด)
* นาย[[แก้วสรร อติโพธิ]] เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
* นาย[[สัก กอแสงเรือง]] โฆษกคณะกรรมการตรวจสอบ
* นาย[[กล้านรงค์ จันทิก]]
* คุณหญิง[[จารุวรรณ เมณฑกา]]
* นาย[[จิรนิติ หะวานนท์]]
* นาย[[บรรเจิด สิงคะเนติ]]
* นาย[[วิโรจน์ เลาหะพันธุ์]]
* นาย[[สวัสดิ์ โชติพานิช]] (ลาออก)
* นาง[[เสาวนีย์ อัศวโรจน์]]
* นาย[[อุดม เฟื่องฟุ้ง]]
* นาย[[อำนวย ธันธรา]]
 
== บทบาทและอำนาจหน้าที่ ==
{{โครงส่วน}}
อำนาจหน้าที่ของ คตส.เป็นไปตาม ประกาศ คปค.ฉบับที่ 30 โดยเฉพาะข้อ 9 ได้บัญญัติว่า
 
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบมีมติว่าผู้ดำรงตำแหน่างทางการเมืองหรือบุคคลใดกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือทุจริต หรือร่ำรวยผิดปกติ ให้ส่งรายงานเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพื่อให้อัยการสูงสุดดำเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 โดยให้ถือว่ามติของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
[[หมวดหมู่:องค์กรอิสระ]]
[[หมวดหมู่:คตส.| คตส.]]
{{โครงการเมือง}}
 
138,643

การแก้ไข