ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2476"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนั้น เป็น[[การเลือกตั้งทางอ้อม]] โดยได้มี[[พระราชกฤษฎีกา]]กำหนดให้กรมการอำเภอ ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนตำบลขึ้นทั่วประเทศในวันที่ [[1 ตุลาคม]] ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 จากนั้นผู้แทนตำบลก็จะไปเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกขั้นหนึ่ง
 
ในขณะนั้นมีผู้มีสิทธิออกเสียงอยู่ทั้งหมด 4,278,231 คน มีผู้ออกไปใช้สิทธิทั้งหมด 1,773,532 คน คิดเป็น[[ร้อยละ]] 41.5 โดยจังหวัดที่มีผู้ไปใช้สิทธิมากที่สุด คือ [[จังหวัดเพชรบุรี]] คิดเป็นร้อยละ 78.82 และจังหวัดที่มีผู้ออกไปใช้สิทธิน้อยที่สุด คือ [[จังหวัดแม่ฮ่องสอน]] คิดเป็นร้อยละ 17.71
 
ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งครั้งแรกนี้นั้น ที่ได้กลายมาเป็น[[นักการเมือง]]ที่มีชื่อเสียงและมีบทบาทในเวลาต่อมา ได้แก่ นาย[[ทองอินทร์ ภูริพัฒน์]], นาย[[เลียง ไชยกาล]], นาย[[โชติ คุ้มพันธ์]] เป็นต้น
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
138,643

การแก้ไข