ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการค้าภายใน"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
| สืบทอดโดย =
| เขตอำนาจ = ทั่วราชอาณาจักร
| กองบัญชาการ = 44/100 [[ถนนสนามบินน้ำ]] [[อำเภอเมืองนนทบุรี]] [[จังหวัดนนทบุรี]] 11000
| latd = |latm= |lats= |latNS=
| longd = |longm= |longs= |longEW=
| บุคลากร =
| งบประมาณ = 1,135.5406 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2555]])</small><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/015/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 15ก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555</ref>
| รัฐมนตรี1_ชื่อ =
| รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี2_ชื่อ =
'''กรมการค้าภายใน ''' ({{lang-en|Department of Internal Trade of Thailand}}) ก่อตั้งวันที่ [[5 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2485]] <ref>[http://www.dit.go.th/contentdetail.asp?TypeID=1&catid=101&id=13 ประวัติกรมการค้าภายใน]</ref> ซึ่งในขณะนั้นประเทศอยู่ระหว่างสงคราม[[ประเทศไทย]]ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลภัยจาก[[สงคราม]]ได้ จึงมีความจำเป็นต้องพร้อมเตรียมรับปัญหาทุกด้าน และงาน[[เศรษฐกิจ]]สำคัญ เช่น [[การค้าขาย|การพาณิชย์]] [[อุตสาหกรรม]] [[วิทยาศาสตร์]] ยังรวมอยู่ในการดูแลของ[[กระทรวง]]เดียว จึงได้ยกฐานะกรมพาณิชย์ขึ้นเป็น[[กระทรวงพาณิชย์]] และตั้งกรมการค้าภายในขึ้นในสังกัด ทำหน้าที่ดูแลงาน[[การค้าขาย|การค้า]]ภายใน[[ประเทศ]]
 
== ประวัติ ==
กรมการค้าภายในสมัยแรกเริ่มนั้น มีภารกิจหลักคือมุ่งเน้นส่งเสริมการค้าภายในประเทศเป็นสำคัญ ทำหน้าที่ส่งเสริมการค้าของ[[คนไทย]] และการค้าโดยทั่วไป สืบราคาและรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้า อุปโภค[[สินค้าบริโภค|บริโภค]]ที่จำเป็นในการครองชีพ และแหล่งผลิตของสินค้านั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ผลิตให้ขายได้ราคา รวมทั้งแก้ไขปัญหาการค้าอันกระทบกระเทือนถึงการครองชีพของประชาชน เนื่องจากระหว่างนั้นอยู่ในสมัยของสงคราม [[เศรษฐกิจ]]ในประเทศไม่เป็นปกติ การดูแลแก้ปัญหา สินค้าขาดแคลนและขึ้นราคาเป็นภาระหน้าที่ของ[[กระทรวงพาณิชย์]] ซึ่งทุกหน่วยงานรวมทั้งกรมการค้าภายในต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยใกล้ชิด และเมื่อหลังสิ้นสุดสงครามแล้วราคาสินค้าต่าง ๆ ได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นภาระของกรมการค้าภายในต้องจัดหาสินค้ามาป้อนร้านค้าให้เพียงพอ เพื่อตรึงราคามิให้สูงเกินสมควร
 
ในปี [[พ.ศ. 2487]] – [[พ.ศ. 2495]] กระทรวงพาณิชย์ <ref>[http://www2.moc.go.th/ewtadmin/ewt/moc_web/download/article/article_20091009145323.pdf]</ref>ได้ปรับปรุงจัดระเบียบการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัด และโอนงานหลายอย่างมาให้กรมการค้าภายในดูแลรับผิดชอบ โอนงานของกรมควบคุมการค้าที่ถูกยุบเลิก มาจัดตั้งเป็นกองควบคุมการค้า และกองควบคุม[[ข้าว]]<ref>[http://www.dit.go.th/contentdetail.asp?TypeID=16&catid=115&id=2157 Control over Rice Production]</ref> อันทำให้ภารกิจของกรมการค้าภายในแต่เดิมเป็นงานส่งเสริม เพิ่มมาทำหน้าที่ควบคุมด้วยหลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการแบ่งส่วน[[ราชการ]] เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจและสถานการณ์ในปี [[พ.ศ. 2522]] [[พ.ศ. 2535]] และ [[พ.ศ. 2542]]
 
== วิสัยทัศน์ ==
เป็นองค์กรนำในการเสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกการตลาดและความเป็นธรรมทางการค้า<ref>[http://www.dit.go.th/aboutdetail.asp?catid=148&id=747]</ref>ได้
 
== บทบาทหน้าที่ ==
# กำกับดูแลให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม ในการอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง<ref>[http://www.dit.go.th/Dit_year/PlanDit_2553.pdf DIT plan]</ref>
# พัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและตลาดในประเทศ เพื่อสร้างโอกาสการและความเป็นธรรมแก่เกษตรกร ผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง
# ส่งเสริมและพัฒนาการชั่ง ตวง วัด ในทางการค้าให้เป็นมาตรฐานสากล กำกับดูแลและสอดส่องพฤติกรรมการใช้เครื่องชั่ง ตวง วัด ในการซื้อหรือขายสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคให้เกิดความเป็นธรรม
 
== พันธกิจ ==
# พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาด การตลาด และตลาด ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสและให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร
# กำกับดูแลการค้าสินค้าและบริการ และการชั่งตวงวัด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขาย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้า
# พัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
== เป้าประสงค์ ==
# เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมภายใต้ระบบตลาด การตลาด และตลาดที่มีประสิทธิภาพ
# ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา ปริมาณ คุณภาพ รวมทั้งมีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง
# ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บนพื้นฐานของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
== กลยุทธ์ในภาพรวมของกรม ==
# เสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกการตลาด เพื่อสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรที่เป็นธรรม
# เสริมสร้างระบบตลาด เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด และกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิพ และเชื่อมโยงกับตลาดทั้งในและต่างประเทศ
# พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
 
== ค่านิยม ==
* ธำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมทางการค้า
* พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
* เปิดเผย โปร่งใส ใส่ใจ ให้บริการ
* ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม
 
== หน่วยงานในสังกัด ==
* สำนักงานเลขานุการกรม
* สำนักกฎหมาย
* สำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด
* สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
* สำนักชั่ง ตวง วัด
* สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ
* สำนักสารสนเทศการค้าในประเทศ
* สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
* สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร
* กลุ่มตรวจสอบภายใน
* กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร
* กองกิจการงานภูมิภาค
* กองพัฒนาระบบการค้า
 
{{กระทรวงพาณิชย์ของไทย}}
 
[[หมวดหมู่:กระทรวงพาณิชย์| กระทรวงพาณิชย์]]
[[หมวดหมู่:การค้า]]
138,643

การแก้ไข