ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวาสุเทวี"

ลบหัวข้อไม่เป็นสารานุกรม
(ลบหัวข้อไม่เป็นสารานุกรม)
<big>คติพจน์ของโรงเรียน</big>
SERVIAM ข้าฯ ยินดีรับใช้'
 
== นโยบาย ของโรงเรียน ==
#พัฒนานักเรียน โดยให้การอบรม เป็นรายบุคคล ครบสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์ และสังคม โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา
#ปลูกฝังค่านิยม ความรักและเมตตา รู้จักรับใช้ช่วยเหลือสังคม ดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
#ปลูกฝังความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
#ส่งเสริมด้วยวิชาการ และปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต
 
== ตราสัญลักษณ์ ==
138,643

การแก้ไข