ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย"

ลบหัวข้อไม่เป็นสารานุกรม
(ลบหัวข้อไม่เป็นสารานุกรม)
* พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบัน และรับนักเรียนเพิ่มขึ้น เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 6 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 240 คน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 3 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน และแผนการเรียนศิลป์- คำนวณ 1 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 341 คน
* พ.ศ. 2540 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรง เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมของโรงเรียน ในครั้งนี้ นางอมรา เจียรวนนท์ และ นางปิติพร พิชัยวัฒนพงษ์ พร้อมด้วยครอบครัว ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 40 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 115 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา
 
== วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ==
# เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ใน พ.ศ. 2535
# เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสามารถอยู่ประจำหรือเดินเรียน ก็ได้ นักเรียนประจำกับนักเรียนเดินเรียนเป็น 80: 20
# เพื่อจัดการเรียนการสอนโดยเน้นด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การกีฬา ดนตรีรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
# เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม รู้จักการพึ่งตนเอง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่นมีลักษณะเป็นผู้นำ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนทั่วไป
 
== ทำเนียบผู้บริหาร ==
138,643

การแก้ไข