ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร"

 
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวรประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อการวิจัย การพัฒนา กาแหล่งเงินทุน แหล่งอุตสาหกรรมและการตลาดในรูปของเครือข่ายในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน การวิจัยของอาจารย์ นิสิต นักวิจัยทางด้านพลังงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไปอย่างมีคุณภาพในระดับนานาชาติ
The School of Renewable Energy Technology (SERT),
 
The School of Renewable Energy Technology (SERT) was established in 1995. As an autonomous institute within Naresuan University, SERT works flexibly to develop renewable energy technologies to meet the energy demands of developing countries in South East Asia and to promote the industrial applications of renewable energy.
 
There are several activities in which SERT has participated are: to offer professional training programs at both master and doctorate’s degree level, to research on new approaches of renewable energy generation, and to identify feasible areas in Thailand where the renewable energy technologies could effectively be utilized. All of SERT’s activities lead to the energy conservation and the reduction of environmental impacts from the use of fossil fuels, which result in improving and sustaining the life quality.
 
ปัจจุบัน วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้มีการจัดกลุ่มวิจัยออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
2

การแก้ไข