ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร"

(โรบอต: แทนที่คำ)
 
== ประวัติ ==
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเริ่มมาจากการเป็นศูนย์วิจัยและฝึกอบรมพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy Research and Training Center SERT) โดยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี [[พ.ศ. 2535]] ต่อมาได้ปรับสถานะของหน่วยงานเป็น วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2546]] โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานซึ่งอยู่ภายใต้กำกับดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร
SCHOOL OF RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY (SERT),NARESUAN UNIVERSITY, PHITSANULOK, THAILAND.
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเริ่มมาก่อตั้งจากการเป็นศูนย์วิจัยและฝึกอบรมพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy Research and Training Center, SERT) โดยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี [[พ.ศ. 2535]] ต่อมาได้ปรับสถานะของหน่วยงานเป็น วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2546]] โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานซึ่งอยู่ภายใต้กำกับดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยขั้นสูงเฉพาะทาง ในระดับปริญญาโทและเอก และการทำวิจัยหลังปริญญาเอกทางด้านพลังงานทดแทน เพื่อผลิตและเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์ในสาขาพลังงานต่อไปทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศและระดับนานาชาติ และดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนในรูปแบบบต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากน้ำ พลังงานลม พลังงานมวลชีวภาพ และพลังงานใต้พิภพ หรือพลังงานอื่นๆ
 
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวรประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อการวิจัย การพัฒนา กาแหล่งเงินทุน แหล่งอุตสาหกรรมและการตลาดในรูปของเครือข่ายในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน การวิจัยของอาจารย์ นิสิต นักวิจัยทางด้านพลังงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไปอย่างมีคุณภาพในระดับนานาชาติ
School of Renewable Energy Technology (SERT),
 
The School of Renewable Energy Technology (SERT) was established in 1995. As an autonomous institute within Naresuan University, SERT works flexibly to develop renewable energy technologies to meet the energy demands of developing countries in South East Asia and to promote the industrial applications of renewable energy.
 
There are several activities in which SERT has participated are: to offer professional training programs at both master and doctorate’s degree level, to research on new approaches of renewable energy generation, and to identify feasible areas in Thailand where the renewable energy technologies could effectively be utilized. All of SERT’s activities lead to the energy conservation and the reduction of environmental impacts from the use of fossil fuels, which result in improving and sustaining the life quality.
 
ปัจจุบัน วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้มีการจัดกลุ่มวิจัยออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
2

การแก้ไข